رئیس امارات همچنان ناپدید!

Shargh - - جهان -

شــیخخلیفه بنزایــد آلنهیــان، رئیــس امارات متحدهعربــی همچنان برای ســومین ســال متوالی در انظــار عمومــی ناپدید اســت که ایــن امر باعث واکنشهای مختلف بین شــهروندان این کشور شده است. به گزارش خبرنگار ایسنا، مردم امارات متحده عربی در سه سال گذشته شاهد حضورنیافتن و غیبت طولانی مدت شــیخخلیفه بنزایــد آلنهیان، رئیس امارات و حاکم ابوظبی در میان جمع و مناسبتهای سیاســی و خبری هســتند که باعث واکنش شــدید شــهروندان در فضای مجازی شده است. شبکههای اجتماعی دلایلی برای غیبت و ناپدید شــدن شــیخ خلیفه دارند که بیماری امیر امارات و کودتای ســیاه علیه او توسط شیخ محمد بن زاید، ولیعهد ابوظبی و برادر شــیخ خلیفه از جملــه علتهای اصلی این غیبت عنوان شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.