حمله شدید داعش از سه محور به حومه رقه

Shargh - - جهان -

داعش بامداد روز سهشــنبه حمله شدیدی را از ســه محور به روســتای عاید الکبیر در ورودی شهر الطبقــه در حومه غربی رقه ترتیب داد، این در حالی است که نیروهای کرد سوریه در حال نزدیک شدن به مرکز شهر الطبقه هستند. به گزارش روزنامه مستقل رأی الیوم، یک منبع رســانهای نزدیــک به نیروهای «ســوریه دموکراتیــک» اعلام کرد که افراد مســلح داعش از سه محور، حملهای به روستای عاید الکبیر در ورودی جنوبی شــهر الطبقه داشتند که در دهم ماه میلادی جــاری تحت کنترل نیروهای «ســوریه دموکراتیــک» قرار گرفــت. این منبــع تأکید کرد که درگیریهای شــدید از ساعت پنج بامداد روز گذشته به وقت محلی آغاز شــد و حملات شدیدی از سوی دو طرف صورت گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.