کشورهای آمریکای لاتین خواهان برگزاری انتخابات در ونزوئلا

Shargh - - جهان -

۱۱ کشــور آمریــکای لاتین در اقدامــی کمنظیر از نیکلاس مادورو، رئیسجمهوری ونزوئلا، خواستهاند برای فرونشاندن بحران سیاسی در این کشور انتخابات برگزار کنــد. در بیانیهای که کشــورهایی نظیر برزیل، آرژانتین و مکزیک منتشــر کردهانــد از دولت ونزوئلا و مخالفان خواســته شــده «حق برپایــی تظاهرات مســالمتآمیز» که قرار اســت امروز ۱۹ آوریل برگزار شــود، محترم شــمرده شــود. این بیانیــه همچنین کشتهشدن شــهروندان ونزوئلایی را که تا به امروز در اعتراضهای خیابانی جان خود را از دســت دادهاند محکوم کرده اســت. ونزوئلا در پاسخ، این ۱۱ کشور را به نقض قوانین بینالملل از طریق «هدایت از خارج» متهم کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.