هشام مطر و «در کشور مردان»

Shargh - - ادبيات -

«در کشــور مردان»، تنها رمانی اســت که از هشــام مطر به فارسی ترجمه شــده. این رمان را انتشارات نیکونشــر با ترجمه مهدی غبرایی منتشــر کرده است. راوی «در کشور مردان» داســتان کودکی، نوجوانی و جوانــی خــود را بازمیگویــد. او کشــورش را در نــه ســالگی برای همیشه ترک کرده است. البته بیشتر رمــان مربوط به ســالهای کودکی اوســت. هشــام مطر در ایــن رمان فضای سیاســی – اجتماعی حاکم بر لیبــی، در دوران معمر قذافی را در قالب داستان زندگی یک خانواده ترسیم میکند.

از خــال تصاویــر تکهتکه این رمــان کــه راوی آنهــا را از زمان کودکــی به خاطر ســپرده، میتوان تصویری بزرگ و مخوف از خشونتِ حاکــم بــر لیبــی دوران قذافی را بازشــناخت. بدن شکنجهشده پدر، پخش صحنه اعــدام از تلویزیون و سوزاندن کتابهای پدر نمونههایی از این تصاویرنــد. از طرفی مطر در این رمان خشونت مردانه و قبیلهای را که جامعه لیبی گرفتار آن اســت به تصویر میکشد.

خشــونتی کــه در وجــود همه مردم لیبی نهادینه شده است. برای همین بسیاری از آنها در عین مبارزه با حکومت خشــن معمــر قذافی، خــود نهتنهــا از خشــونت عــاری نیســتند بلکه به نحوی دستبهکار تکثیر و بازتولید آنند. این خشــونت حتی در رفتار خود راوی نیز هست. از طرفی «در کشور مردان»، روایتی اســت از کشوری که در آن آدمها یا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.