گروههای تئاتر ایتالیا و ژاپن در راه تهران

Shargh - - تئاتر -

از سوم تا پانزدهم اردیبهشتماه، کمپانی تئاتــر «باران» بــا همکاری کمپانی تئاتر پوتلج، «اولین جشنواره بینافرهنگــی بــاران ۲۰۱۷ » را برگزار میکند. به گزارش ایسنا، طبق گزارش رسیده، در این جشنواره نمایشهایی از کشــور ژاپن و ایتالیــا روی صحنه میرونــد؛ اجراهایــی کــه بــا مدد فرهنگ و تکنولوژی، زبــان و ارتباط فرهنگی را بهانــهای برای گفتوگو کردهاند. طبق برنامههای اعلامشده، پینــو دی بودو و اعضــای گروه تئاتر پوتلــج و همینطور کین یوشــیمورا بــه مــدت ۱۰ روز در تهــران اقامت دارند و علاوه بر اجرای ســه نمایش، ســه کارگاه آموزشــی پیشــرفته نیز برای تعــدادی از علاقهمندان برگزار میکنند. اولین جشنواره بینافرهنگی باران با ســه نمایــش «یکصدمین سالگرد تولد ادیت پیاف»، «ساکورا» و «عــاج معلــق» برگزار میشــود. نمایــش «یکصدمیــن ســالگرد تولــد ادیت پیــاف» از کشــور ایتالیا با بــازی ناتالی منتــا، روایتگر زندگی ادیــت پیــاف، یکــی از معروفترین خواننــدگان جهان، اســت. نمایش «ساکورا؛ شــکوفه آلبالو » بازگوکننده مرثیه هیروشــیما- ناکازاکی با بازی و کارگردانی کین یوشــیمورا از کشور ژاپن اســت. همچنین نمایش «عاج معلق» بــه کارگردانی پینو دی بودو و بــازی ناتالی منتا، کین یوشــیمورا، ســوفیا گولیاس؛ محصــول کمپانی تئاتر پوتلج ایتالیا، ســومین نمایشی است که در این جشنواره روی صحنه میرود و داستان عشق و شعر است که در آن زندگی ســه شــخصیت با هم درآمیخته میشود؛ یک نمایش جــذاب و صمیمی و همــان زمان، رمانتیک، ساده و جامع. همچنین در این دوره مقرر اســت نمایش «شهر نامرئی » که پرفورمنس بزرگی خواهد بود، بــا حضور هنرجویــان ایرانی و هدایت پینو دی بودو در شــهریورماه امســال بــه تهیهکنندگــی کمپانی «باران» اجرا شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.