«ترانههای سرزمین مادری» در نیاوران

Shargh - - هنر -

گــروه موســیقی «آبــرون» به سرپرســتی مســعود عظیمیفــر، کنسرت «ترانههای سرزمین مادری» را در روزهای دوشــنبه و سهشــنبه 28 و 29 فروردین در فرهنگسرای نیاوران روی صحنه خواهد برد.

به گزارش روابطعمومی بنیاد آفرینشهای هنــری نیاوران، گروه موســیقی «آبــرون» که بــا هدف معرفی فرهنگ و هنر ایران و پیوند آن با موسیقی جهانی پا به عرصه بینالمللــی نهــاده، در نظر دارد در ایــن برنامــه قطعاتی همچون دل دیوانه، واســونک، جمعهبازار، شــانه، نوایی، رشــیدخان، مجنون نبودم، مســتم مســتم، جان مریم، شــکوفه )باد بهاری(، شکار آهو، بهار دلنشــین، گل پامچال، سیمای جــان و عاشــق شــدم مــن را که همگــی برگرفتــه از ملودیهای فولکلوریــک ایرانــی هســتند بــا تنظیمی متفاوت و با گرایشــی به موسیقی جز اجرا کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.