«پدرخوانده» و «مایکل جکسون» در تالار وحدت

Shargh - - هنر -

گــروه موســیقی سرشــناس لهستانی با اجرای آثاری از موسیقی فیلمهــای کلاســیک و هنرمنــدان مطرح جهان در تهران روی صحنه میرود. گروه موسیقی «پارتیزانت» در تاریخ 8 و 9 اردیبهشــت در تالار وحدت بــه اجرای برنامــه خواهد پرداخــت تــا ایــن ســالن قدیمی پایتخت شــاهد هنرنمایی دو نفر از هنرمندان جهانی موسیقی لهستان باشد. «کریســتف توچکو» (نوازنده گیتار( بههمراه پســرش، «میکوآی توچکو» (نوازنده سازهای کوبهای( اعضای گروه سرشناس «پارتیزانت» را تشکیل میدهند که سابقه اجرای زنــده و همکاری بــا بزرگانی چون: جو ســاتریانی، ال دی مرلا، اســتیو لوکاتر و تامــی امانول را در کارنامه خود داشتهاند.

این گروه دونفره که قرار اســت با اجرای آثاری بیکلام از موسیقی فیلمهای کلاســیک سینمای جهان و بزرگانــی چون مایکل جکســون به شــیوهای خلاقانه در ایران روی صحنــه برونــد، یکــی از قطعات ماندگار موســیقی ایرانــی را نیز به سبکوسیاق خودشــان در کنسرت پیــشرو بــه اجــرا درمیآورنــد. ایــن برنامــه تحت امتیاز مؤسســه فرهنگی- هنری «خانه هنر جوان»، بــه تهیهکنندگی علیرضــا فرهادی و بــا همکاری فربــد فرازپویا برگزار خواهد شد.

صبــا محمــدزاده مدیریــت اجرائــی ایــن کنســرت را برعهده دارد و کارگردان هنری این کنســرت نیــز ســیاوش خلبانــی اســت که پرفورمنســی جالــب را بــرای این کنسرت برنامهریزی کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.