کنسرت موسیقی «با ما، دمی» در نیاوران

Shargh - - هنر -

کنســرت موســیقی با عنوان «با ما، دمی» بــه سرپرســتی کوروش شــاهانی و بــه خوانندگــی امیــر اثنیعشــری سهشــنبه، پنجــم اردیبهشت در فرهنگسرای نیاوران روی صحنه خواهد رفت. به گزارش روابطعمومــی بنیــاد آفرینشهای هنــری نیــاوران، در ایــن برنامــه قطعاتی در دو بخش آواز بیات ترک و دستگاه ســهگاه برای علاقهمندان به موســیقی کلاســیک ایرانی اجرا میشــود. از ویژگیهای این برنامه، اجرای تصنیفهای قدیمی با تنظیم جدید اســت. اعضای گروه عبارتند از: کوروش شــاهانی، نوازنده سنتور و سرپرســت گروه؛ امیر اثنیعشری، خواننــده؛ محســن دیلمصالحــی، نوازنــده عــود؛ خشــایار شــاهانی، نوازنــده تنبک و هوشــمند عبادی، نوازنده نی. گفتنی اســت کنســرت موســیقی «با ما، دمی» سهشــنبه، پنجم اردیبهشت ساعت 21 در سالن خلیجفارس فرهنگســرای نیاوران برگزار میشــود. علاقهمندان برای تهیه بلیت میتوانند به سایت تیوال یا گیشه فرهنگسرا مراجعه کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.