خشونت و دروغ

Shargh - - ادبيات -

«بنبســتی در آفريقــا» عنــوان كتــاب تازه پيمــان فيوضات اســت كه بهتازگی در نشــر نی منتشر شده اســت. اين كتــاب از دو داســتان با عناويــن «بنبســتی در آفريقــا» و «سراشيبی» تشكيل شده كه فضايی متفاوت دارند. داستان اول در فضای يك شركت بهظاهر تجاری میگذرد و كلاهبرداری از مضامينی اســت كه در آن مطرح شده است. اين داستان با اين سطور آغاز میشود: «اين منم. همــان كــه روی صندلــی يكوری افتاده. آنجا كه مرا میبينيد ســالن پروازهای ورودی فرودگاه بينالمللی امــام خمينی اســت. پــس اين كه مینويسد كيست؟ لابد روح من است كه بر اثــر بیخوابیهــای زياد چند وقت اخير به پرواز درآمده. من اغلب هميــن ســاعتها خوابــم میبرد؛ سپيده ســحر. اين روزهای زمستان. آفتاب ساعت هفت به بعد درمیآيد. آن چيــزی هم كه جلويــم میبينيد، يــك فنجان قهوه –اسپرســو دوپيواست؛ شنيدهام خواب را میپراند. من اينجا هستم تا يك هلندی سرگردان را بــه شــركت ببــرم. مثــلا مترجم شركت هستم. شــركت ما چندين و چند اســم دارد. ولی معمولا پيشوند مشاوره مهندســی را حفظ میكند. چند سال پيش با من تماس گرفتند؛ خانمــی گفت: از شــركت مشــاوره مهندســی نمیدانــم چی با شــما تماس میگيريم. میخواستيم برای يكی از پروژههای شركت از كمكتان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.