گفتارهايي درباره ادبيات و فرهنگ

Shargh - - ادبيات -

«كتابهــا و آدمها» كتابي اســت از مهران افشــاري كه اين روزها در نشر چشمه منتشر شــده اســت. اين كتاب شــامل پانزده گفتار درباره ادبيات فارسي و تاريخ فرهنگي ايران اســت و همچنين گزيــدهاي از شــعر و نثر فارســي نيز در آن ديده ميشود. «كتابها و آدمهــا» از دو بخش كلي تشــكيل شــده و عناوين فصلها نيز همان است كه در عنوان اصلي كتاب آمده است. يعني فصل اول «كتابها» نام دارد كه شامل ده گفتار درباره برخي از آثار ادب فارسي از «شاهنامه» فردوسي تا اشعار فروغ فرخزاد است. اين بخش نظرات و نقد و تحليلهاي نويسنده را درباره كتابهايي كه او انتخاب كرده دربرگرفته اســت. بخش دوم كتاب «آدمها» نام دارد و درباره پنج تن از شــخصيتهاي برجسته ادبي و علمي و فرهنگي ايران در دوره معاصر اســت. اين پنج چهره عبارتند از: دكتر مزداپور، عبدالحسين حائري، عبدالحسين زرينكوب، ايرج افشار و محمدامين رياحي. در بخشــي از گفتار «كليله و دمنــه و حكايتهاي حيوانات» ميخوانيم: «داستانهاي ادبيات قديم فارسي يا داستانهاي كوتاه، با زمان و مكان و قهرمان محدود اســت و يا داســتانهاي بلند است با قهرمانان متعدد و ماجراهاي گوناگون كه ممكن است در طي ساليان اتفاق بيفتد. بهتر اســت داســتانهاي كوتاه را حكايت و داستانهاي بلنــد را قصه بناميم. شــماري از حكايتهاي فارســي، حكايتهاي حيوانات اســت، يعني افســانههايي كه در آنها حيوانها شخصيت آدمــي را دارند و مانند آدميــان حرف ميزنند و رفتــار ميكنند. اين دست از حكايتها از دورانهاي بسيار كهن در زبان فارسي رايج بوده اســت. مشــهورترين كتاب حكايتهاي حيوانات در ادبيات فارسي، كليلــه و دمنه اســت. كتابي بســيار كهن كــه هزاران ســال پيش، نخســتينبار براساس برخي افســانههاي بودايي در هند نوشته شد. برخي از دانشــمندان معتقدنــد كه حكايتهــاي حيوانات همه در جهــان، اصل و سرچشــمه هندي دارنــد و اينكه در اين افســانهها جانوران شــخصيت آدميان را دارند با اعتقاد راجع به تناسخ مرتبط اســت و نشــاني از اين باور دارد كه حيوانها در زندگي پيشــين خود انسان بودهاند و ســپس به شكل حيوان درآمدهاند. همانطور كه در افسانه كهن زندگي بودا آمده است كه بودا در دورههايي از زندگيش به صورت بعضي از جانوران از جمله فيل درآمده بوده است...»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.