بازداشت 2 مردی که متهم به تعرض شدند

Shargh - - حوادث -

شــرق:

دو مرد که در پروندههــای جداگانه متهم به تعرض شــدهاند، در دادگاه کیفری اســتان تهران در حالی محاکمه شــدند کــه هر دو منکــر اتهام خود شــدند. به گزارش خبرنگار ما، در اولین پرونده مردی به مأموران گزارش داد که پســرعمویش همسر او را مورد آزار و اذیت قرار داده است. این مرد در شکایتی که به پلیس ارائه داد، گفت: مدتی قبل پسرعمویم از شهرستان به تهران آمد تا کاری پیدا کرده و زندگیاش را سروســامان دهد. از آنجا که او پسرعمویم بود، من او را بهعنوان میهمان در خانــهام پذیرفتم اما مدتی بعد متوجه رفتارهای مشــکوک او و همسرم شدم و برای اینکه متوجه شــوم چه رابطهای بین آنهاست، در خانه دوربین کار گذاشــتم و متوجه شدم همسرم و پســرعمویم با هم رابطه دارند. وقتی موضوع را به همســرم گفتم، او برایم توضیح داد چه اتفاقی افتاده است و گفت پسرعمویم در همان روزهای اول که به خانهمان آمده، او را مورد آزار و اذیت قرار داده است.

با توجه به شــکایت ایــن مرد بود که همســر او مورد بازجویی قرار گرفت؛ او گفت: وقتی پســرعموی شــوهرم به خانه ما آمــد، یک روز مــن را هل داد و روی تخــت انداخت و مورد آزار و اذیــت قرار داد و فیلمبــرداری کــرد و بعد از آن با همــان فیلم من را تهدید میکرد. او هر بار بــا تهدید با من رابطه برقرار میکرد و بعد دوباره از آن رابطه فیلمبرداری میکرد و من همیشه از ترسم مجبور بودم به خواستهاش تن دهم و فکر میکنم فیلمها را هم در شــهرمان پخش کرده است.

با توجه به دو شکایتی که علیه مرد جوان مطرح شــده بود، پرونده او به اتهام تجاوز به شــعبه هشتم دادگاه کیفــری اســتان تهران ارســال شــد و پرونده دیگرش درخصوص انتشار فیلم مستهجن در دادگاه عمومی مورد رسیدگی قرار گرفت.

پرونده دوم بعد از رســیدگی منجر به برائت متهم شــد؛ او گفــت فیلمی منتشــر نکرده و هــر آنچه در مورد او گفتهاند، دروغ اســت؛ ســپس با اعتراض دو شــاکی پرونده، دادگاه تجدید نظر آن را مورد بررسی قــرار داد که در این مرحله نیز اعتراض وارد دانســته نشــد. اما پرونده متهم در دادگاه کیفری استان تهران همچنان در حال رسیدگی است. روز گذشته او یک بار دیگر در دادگاه حاضر شــد و ادعا کرد کاری نکرده و فیلمها همه دروغ است؛ با این حال متهم برای ادامه تحقیقات با قرار بازداشت روانه زندان شد.

در پرونــده دوم پســر 20ســالهای با شــکایت به مأموران پلیس مدعی شد فردی که با او در شبکههای مجازی آشــنا شــده، او را مورد آزار و اذیت قرار داده اســت. این پســر جوان گفت: من از طریق شبکههای مجازی با فردی به نام فرید آشنا شدم و یک روز با هم قرار گذاشتیم تا از نزدیک همدیگر را ببینیم، وقتی سر قرار حاضر شدم، او من را به زور مورد آزار و اذیت قرار داد و از آنجا که زورش زیاد بود، نتوانستم کاری کنم.

با شکایت این جوان مأموران مشخصات مردی را که از او شکایت شــده بود، مورد بررسی قرار دادند و ســپس متوجه شدند او فردی سابقهدار است و پیش از این نیز چند بار به جرم حمل مواد و مشروبخواری بازداشت شده است.

بهاینترتیــب مخفیــگاه او شناســایی و متهــم بازداشــت شــد. این پرونــده نیز با توجه بــه مدارک موجود براي رسیدگی به شعبه هشتم دادگاه کیفری ارسال شد و متهم به صورت غیرعلنی تحت بازجویی قرار گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.