قتل در يک درگیری عاشقانه

Shargh - - حوادث -

شرق: مرد جوانی که متهم است در درگیری بر سر تصاحب عشــق یک دختر جوان را به قتل رسانده است، بازداشت شد.

حدود ظهر یکی از آخرین روزهای اســفند سال 95 وقــوع یک درگیــری منجر به قتــل در منطقه مرتضیگــرد بــه مرکــز فوریتهای پلیســی 110 اطلاع داده شــد. پــس از آن مأموران کلانتری 1۷1 مصطفــی خمینی که ماجــرا در محدوده کلانتری آنها اتفاق افتاده بود، به آنجا رفتند. مأموران پس از حضــور در محل پــی بردند جوانی 22ســاله به نام علی بر اثــر اصابت ضربه جســم تیزی کــه احتمالا چاقو بوده اســت، بــه گردنش فوت کرده اســت. همچنین کتف راست پدرش نیز مورد اصابــت چند ضربه چاقو قرار گرفته است.

پــس از تشــکیل پرونــده مقدماتی بــا موضــوع قتل، از سوی بازپرس کشیک قتل تهران کــه آن زمــان بازپرس ششــم دادســرای جنایی تهــران بود، پرونده برای رسیدگی تخصصی در اختیــار اداره دهــم پلیــس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. پــدر مقتول پس از پایان درمانهای اولیه با حضور در اداره دهم آگاهی به کارآگاهان گفت: با شنیدن صــدای درگیری از خانه بیرون آمدم، دیدم پســرم با سه جوان دیگر درگیر شــده؛ قصد پایاندادن به درگیری را داشتم که ناگهان یک نفر از آنها با چاقو ضربهای به ســمت پســرم پرتاب کرد که به گردن علی خورد؛ بعد هم آنها مرا نیز با چاقو مجروح و فــرار کردند. در ادامه کارآگاهان اداره دهم آگاهی با حضور در محل جنایت به تحقیق از همســایگان و شــاهدان پرداختند و در تحقیقــات اولیه از چند شــاهد پی بردند چند نفر از اراذل و اوباش منطقه با یک موتورسیکلت به در خانه مقتول آمده و با او درگیر شدهاند و فردی 19ساله به نام مهدی ضربه چاقو را به مقتول زده است. به اینترتیب دستگیری مهدی بهعنوان عامل اصلی جنایت در دســتور کار مأموران پلیس قــرار گرفت. همچنین کارآگاهان با بررســی ســوابق اطلاع پیدا کردند که مهدی بارها به اتهام نزاع و درگیری دستگیر و روانه زندان شده است. اما پس از ارتکاب جنایت از محل سکونتش در منطقــه مرتضیگرد و در ادامه از تهران متواری شــده اســت. بنابرایــن تحقیقات برای شناســایی مخفیــگاه او در دســتور کار کارآگاهان قرار گرفت تا نهایتا با انجام اقدامات پلیسی مشخص شد در کمتر از یکماه از درگیری مرگبــار مهــدی بهتازگــی به تهران بازگشته اســت. بنابراین کنتــرل نامحســوس محلهای تــردد مهــدی بــا بهرهگیری از اطلاعــات بهدســتآمده در تحقیقــات در دســتور کار قرار گرفت و او ســرانجام در ساعت 18 دوشنبه هفته جاری دستگیر شد.

ســرهنگ کارآگاه حمیــد مکرم، معاون مبــارزه با جرائم جنایــی پلیــس آگاهــی تهران بــزرگ، با اعلام این خبر گفــت: متهم در تحقیقات اولیــه منکر ارتکاب جنایت شــده و انگیزه خود از حضور در درگیری را حمایت از یکی از دوســتانش در زمان درگیری با مقتــول عنوان کرده و موضوع اصلی درگیری نیز علاقه به یک دختر بوده است.

ســرهنگ مکرم در پایان گفــت: متهم در حالی منکر اتهامات اســت کــه همه شــاهدان صحنه درگیــری، او را بهعنــوان عامل جنایت شناســایی کردند. بههمیندلیل قرار بازداشت موقت از سوی بازپرس صادر شده و متهم برای تکمیل تحقیقات در اختیــار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.