قتل برادر برای گرفتن انتقام خون پسر

Shargh - - حوادث -

شــرق:

مأموران پلیــس مردی را که بــرای گرفتن انتقام مرگ پسرش، برادرش را به قتل رسانده بود، بازداشت کردند. ساعت یک بامداد هجدهمین روز از فروردین امسال، وقوع قتلی در منطقه ستارخان – خیابان ســازمان آب به کلانتری 118 ســتارخان اعلام شد. بنابراین گروهی از مأموران این کلانتری برای بررسیهای اولیه در محل حضور یافتند و پی بردند مرد 30سالهای به نام غلامرضا، بر اثر اصابت ضربات چاقو به قفســه ســینهاش، قبل از ورود به خانه به قتل رسیده است.

با تشــکیل پرونده مقدماتی با موضوع قتل عمــد، بازپرس شــعبه ششم دادســرای ناحیه 2۷ تهران که مسئولیت کشیک قتل پایتخــت را در زمان وقوع ایــن حادثــه برعهده داشــت، دســتور داد پرونــده در اختیار مأمــوران اداره دهــم پلیــس آگاهی تهران بزرگ قرار گیرد تا تحقیقات ادامه یابد. کارآگاهان اداره دهــم پلیــس آگاهــی بهعنوان یکی از اولین اقدامات، بــه تحقیق از خانــواده مقتول پرداختنــد. فرزنــد مقتــول در اظهاراتــش گفت: عمویم را که علی نام دارد و 40ساله است در حین فرار از مقابل منزلمان دیدهام.

وقتی مأموران از او خواســتند کــه هرچه دیده است را با جزئیات شــرح دهد به کارآگاهان گفت: داخــل خانه بودم کــه ناگهان صــدای درگیری از بیرون شنیدم؛ پایین آمدم، عمو علی را دیدم که در حال دورشدن از آنجا بود؛ او بهسرعت سوار ماشین بنزش شــد و فرار کرد. با دیدن بدن خونآلود پدرم که روی زمین افتاده بــود به کمکش رفتم، اما دیر شــده بود. با این ادعای فرزنــد مقتول، علی، برادر مقتــول بهعنــوان مظنــون اصلی تحــت تعقیب مأمــوران پلیس قــرار گرفت. مأمــوران پی بردند علی و همســرش به صورت جداگانه از هم زندگی میکنند و دارای سه فرزند هستند که دو فرزند نزد مادر و فرزند بزرگتر )پســر 15 ســاله( نیز نزد پدر خود زندگی میکرده، اما ســال گذشته فوت کرده است؛ علی نیز بنا بر اظهارات اعضای خانوادهاش به مصرف مواد روانگــردان اعتیاد دارد. در ادامه تحقیقات، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند «علی. هـ» به واسطه شرایط مناسب مالی و زندگی جداگانه از همسرش، دارای خانه مجردی در محدوده اتوبان آزادگان – شــهرک آفتاب است که نهایتا با شناسایی این محل، «علــی. هـــ» در ســحرگاه روز دوشــنبه 2۷ فروردین دستگیر و به اداره دهــم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد.

متهــم در همــان گفتههای اولیه صراحتا به ارتکاب جنایت اعتــراف کــرد و گفــت: برادرم باعث شــد تا پســرم به مصرف مــواد مخــدر اعتیاد پیــدا کند و بــه همین علت پســرم فوت کرد؛ پــس از آن تصمیم گرفتم تا انتقام مرگ پسرم را از برادرم بگیرم و به همین علت در شب حادثــه به در خانــهاش رفته و زمانی که او قصد ورود به خانهاش را داشــت، به سراغش رفتم. ابتدا با او صحبت کردم، بعد درگیر شــدیم. با چاقویی که از قبل تهیه کرده بودم چند ضربه به او زده و بلافاصله با ماشین شخصیام از محل فرار کردم.

ســرهنگ کارآگاه حمید مکرم، معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهــی تهران بزرگ، با اعلام ایــن خبر گفت: بــا توجه به اعتــراف صریح متهم به ارتکاب جنایت، قرار بازداشــت موقت از ســوی بازپــرس محترم پرونده صادر و متهم جهت انجام تحقیقات تکمیلی در اختیــار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.