پنج قاره

Shargh - - حوادث -

قتل 6 زن در کانادا بر اثر خشونت خانگی مونترال گزتی:

خشــونتهای خانگی علیه زنان در کانــادا نگرانکننده شــده اســت. بهطوریکه در کمتــر از یکماه، شــش زن در ایالت کبــک کانادا بر اثر خشــونت خانگی جان خود را از دســت دادهاند. بنابرایــن گزارش، برخی از آنها بــر اثر حمله با چاقو و برخی دیگر بر اثر شــلیک اســلحه از سوی اعضای خانواده یا خویشاوندان خود به قتل رسیدهاند. چنین آمار اسفباری درباره خشونت علیه زنان، این ضرورت را میرســاند که دولت باید سیاســتهای خود را در حمایت از زنان از طریق حمایت بیشــتر از گروههای مدافــع زنان و همچنین افزایش بودجههای حمایتی بــه آنان افزایش داده و دادگاههــا نیز باید تدابیر لازم را برای برخورد قاطعانه با این قضیه در نظر بگیرند.

حادثه هوایی در«لیسبون» ۵کشته داد یورونیوز:

در اثر برخورد یک هواپیمای کوچک به یک سوپرمارکت در حاشیه لیسبون، پایتخت پرتغال، پنج نفر جان باختند. این هواپیما یکشنبهشب بلافاصله پس از برخاستن از فرودگاهی در 20کیلومتری لیسبون دچار حادثه شــد و به یک کامیون برخورد کرد. آندره فرناندز، مسئول حفاظت شهری لیسبون، میگوید: این هواپیما در زمان بلندشدن از زمین به کامیونی برخورد میکند که در مقابل یک سوپرمارکت پارک شده بود. در اثر این برخورد یک خانه آتش میگیرد و خساراتی به ســوپرمارکت وارد میشــود. علاوه بر سرنشینان هواپیما، راننده تریلری که هواپیما با آن برخورد کرده نیز در میان قربانیان حادثه است. این حادثه همچنین چهار مجروح داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.