مأمور نیروی انتظامی در رودخانه بهمنشیر غرق شد

Shargh - - حوادث -

ایرنا:

مأمور نیروی انتظامی کلانتری 18 آبادان هنــگام تعقیب ســارق ســابقهدار بــه رودخانه بهمنشیر ســقوط کرد و غرق شد. صبح دوشنبه مأمــوران کلانتــری 18 آبادان با طــرح ورود به منزل یــک ســارق ســابقهدار و دســتگیری وی در منطقه 20متری ذوالفقــاری آبادان وارد عمل شــدند که در ادامه متهم تحــت تعقیب با دیدن مأموران پلیس از مخفیگاهش به نیزارهای اطراف آن محل فرار کرد. در ادامه مأموران با شــلیک چنــد تیر هوایی از متهم فراری خواستند خود را تســلیم قانون کند که وی به دستور ایســت پلیس توجه نکرد و به فرار خود ادامه داد. در هنــگام تعقیب این متهم، یکــی از مأموران کلانتری 18 آبادان به دلیل نامشــخصی به رودخانه بهمنشــیر ســقوط کرده و ســایر مأموران انتظامی حاضر در محل نتوانســتند این مأمور وظیفهشناس را نجات دهند.با سقوط مأمور پلیس به رودخانه تیمی از مأموران امدادی به همراه آتشنشــانان و غواصان به محل حادثه اعزام شــدند که متأسفانه تلاش برای پیداکــردن پیکر ایــن مأمور پلیس تاکنــون بینتیجه مانده اســت. رئیس ســازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شــهرداری آبادان با تأیید خبر غرقشدن مأمور انتظامی در رودخانه بهمنشیر به ایرنا گفت: از زمان اعلام نیروی انتظامی به ســازمان آتشنشــانی شش غواص به محل حادثه اعزام شدند. مجید فرهانیپور اظهار کرد: به دلیل شدت جریان آب، غواصان سازمان آتشنشانی موفق به پیداکردن جسد این مأمور نیروی انتظامی نشدهاند. وی افزود: اکنون گروهی از غواصان نیروی دریایی ارتش مستقر در خرمشهر به محل اعزام شدهاند تا به جستوجو در این زمینه ادامه دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.