دستگیری 2 راهزن مسلح

Shargh - - حوادث -

ایرنا:

رئیس دادگاه بخش شــاوور شهرســتان شــوش گفت: دو راهزن مسلح که هنگام سرقت یک دستگاه خودرو در جاده اهواز - شوش، راننده آن را به قتل رســانده بودند، دستگیر شدند. مجید افراخته افزود: این سارقان مسلح تیرماه سال گذشته هنگامیکه قصد ســرقت یک دســتگاه خودروی پژو در جاده اصلی اهواز - شــوش را داشتند با مقاومت راننده روبهرو شــده و با شــلیک گلوله وی را به قتل رســانده و متواری شــدند. وی گفت: بــا تلاش اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی خوزستان و پیگیری دادگاه بخش شاوور شهرستان شوش، قاتل در روستای قلعه کوچک شهرستان کارون خوزستان شناسایی و دستگیر شد. افراخته افزود: متهم ردیف اول این جنایت سال گذشته در شهرستان نیشــابور استان خراسانرضوی دستگیر شــده بود و همدست وی نیز به نام )ه - خ( با هماهنگی مقام قضائی بامداد دوشنبه در مخفیگاه خود همراه با یک قبضه اســلحه جنگی دستگیر شد. قتل راننده سواری پژو بامداد پنجم تیر 95 در نزدیکی شهر الوان و محدوده روستای بیتحاتم بخش شاوور رخ داد. در ایــن حادثه راننده خودرو که از ناحیه ران مورد اصابت گلوله اســلحه کلت سارقان قرار گرفته بود بر اثر شــدت خونریزی در بیمارســتانی در اهواز جان باخت. ســارقان هنگامی که از ســرقت سواری پژو ناامید شــدند، خودروی پرایدی را به قصد سرقت در جاده سراسری اهواز - شوش متوقف کردند، اما با اقدام اهالی و تعقیب آنها، ســارقان خودروی پراید را رها کرده و متواری شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.