پسر ناخلف از چوبهدار رهایی یافت

Shargh - - حوادث -

میزان:

سومین محکوم به قصاص در سال 96 با رضایت اولیای دم بخشــیده شد. این فرد شش سال پیش در جریان مشاجره خانوادگی نتوانست خشــم خــود را کنترل کند و پــدرش را با ضربات چاقو کشــت. ابراهیم نیاروشن، دادستان عمومی و انقلاب شهرســتان رامیان از توابع اســتان گلستان، از بخشــش ســومین محکوم به قصاص در سال 96 با رضایت اولیای دم خبر داد و گفت: این فرد شش سال پیش در جریان مشــاجره خانوادگی نتوانست خشم خود را کنترل کند و پدرش را با ضربات چاقو کشــت. وی افــزود: پس از بررســی پرونده و به درخواســت اولیای دم حکــم قصاص این فرد صادر شــد و پس از تأیید حکم در دیوان عالی کشــور، مقدمات اجرای حکم فراهم شــده بود که با پادرمیانی دادســتانی و یکــی از خیران گنبدی، خواهران و برادران این فرد که اولیای دم محسوب میشدند از اجرای حکم قصاص منصرف شدند و او را بخشیدند. ابراهیم نیاروشن بیان کــرد این فرد، دومین محکوم به قصاص اســت که از ابتدای امســال تاکنون در شهرســتان رامیان، اولیای دم با بخشــش خود زندگی دوباره به او بخشیدهاند. به گفته وی، پرونده نخســت نیز که هفته گذشــته با رضایت اولیای دم ختم به خیر شد، قتل حین مشاجره خانوادگی بود. ابراهیم نیاروشــن گفت: امیدواریم با بالارفتن آستانه تحمل افراد، شاهد قتلهای خانوادگی در استان نباشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.