دستگیری سارقان

Shargh - - حوادث -

مهر:

فرمانــده انتظامــی شهرســتان اراک از دســتگیری اعضــای یک باند ســرقت آیفونهای تصویری بــا 10 فقــره ســرقت در اراک خبر داد. شــهرام امیریان اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره ســرقت آیفونهای تصویری در شــهر اراک، موضوع در دســتور کار مأموران انتظامی این شهرســتان قرار گرفت. وی افزود: با تلاش مأموران انتظامی کلانتری 1۷ شهرســتان اراک، پنج نفر ســارقان حرفهای که با خودروهای مختلف شخصی و با توجه به خلوتبودن محلههــای مورد نظــر اقدام به ســرقت آیفونهای تصویــری میکردنــد، شناســایی و در عملیاتهای جداگانه دســتگیر شدند. فرمانده انتظامی شهرستان اراک با اشــاره به اعتراف متهمان به 10 فقره ســرقت آیفونهای تصویری مجتمعها و منازل مســکونی در اراک، خاطرنشــان کرد: اموال سرقتشده از مخفیگاه متهمان کشــف و به مالباختگان تحویل داده شــد و هر پنج متهم پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند. امیریان در پایان از شهروندان خواست ضمن توجه به هشــدارهای پیشــگیری از ســرقت، هرگونه فعالیت مجرمانه افــراد را از طریق تماس با مرکز فوریتهای 110 به پلیس اطلاع دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.