مرگ کودک 2 ساله به علت برخورد الاکلنگ فلزی با سرش

Shargh - - حوادث -

میزان:

کودک دوســاله اهل شهربابک به علت برخورد الاکلنگ به ســرش جان خود را از دست داد. روز دوشــنبه کودک دوســاله شهربابکی که بــه همراه مادرش برای تفریح بــه پارک ولیعصر شــهربابک رفته بود بر اثر رهاشدن الاکلنگ فلزی و برخورد آن با ســرش جان خود را از دست داد. زینالدینی، مدیر بیمارستان شهربابک، ضمن تأیید این خبر گفت: پــس از این اتفاق بلافاصله کودک به بیمارســتان منتقــل و پس از اقدامــات اولیه بیمارستانی و تشخیص ضربه مغزی، کودک برای درمان به رفســنجان اعزام میشــود، اما تلاشها برای نجات وی بینتیجه ماند و کودک فوت شــد. این در حالی اســت که نصب وســایل بازی فلزی در پارکها و مهدکودکها چندسالی است ممنوع شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.