استاندارد مگافبتواگ وبا دهنماییواهشادمیاهنگ نیست

Shargh - - هنر -

بهناز شیربانی: جشنواره جهانی فیلم فجر در روزهای آینده برگزار میشود و طیف عظیمی از علاقهمندان سینمای جهان، فیلمسازان و اهالی سینما در این رویداد ســینمایی حضور خواهند داشت. جشنواره جهانی فجر از سال گذشــته تغییرات محسوسی داشت و شــکل برگزاریاش توانست بســیاری را متوجه مستقلشــدن این بخش کند، رضــا میرکریمی، دبیر جشنواره جهانی فجر امســال، تغییراتی را در شکل برگزاری جشنواره و دعوت از سینماگران و نمایش فیلمها لحاظ کرده است که به نظر میرسد جشــنواره متفاوتی را شــاهد خواهیم بود. به بهانه برگزاری این رویداد هنری گفتوگویی با همایون ارشادی داشتیم که در ادامه میخوانید.

جشنواره جهانی فیلم فجر، از ســال گذشته شمایل متفاوتتری پیدا کرده اســت و بهعنوان یک جشنواره مســتقل دستکم در بین اهالی سینما پذیرفته شده و سعی میشود که هر سال کیفیت برگزاری این جشــنواره بهتر از قبل شود، گویا امســال همراهی طیف وسیعی از ســینماگران داخلی و خارجی را در جشــنواره جهانی فجر خواهیم داشــت. تا پیش از برگزاری این جشــنواره، نگاه شــما به قالبی که جشنواره جهانی فجر در آن تعریف شده است، چیست؟

قطعــا صحبت در مورد جشــنواره فیلــم فجر که ســالهای اولیه مســتقلبودنش را طی میکند و خیلی نمیتوان تعریف درستی درباره ماهیتش داشــت، کمی سخت است، بههرحال هر اتفاقی در ابتدای راه، کموکاســتیهایی دارد و بهمرور رفع خواهد شد، این جشنواره نیز از این قاعده مستثنا نیست. زمان کوتاهی تا برگزاری جشنواره باقی است و تنها عنوان فیلمهایی را که در این جشنواره حضور دارند شنیدهام و از کیفیت فیلمها بیخبرم.

متأسفانه سال گذشته به دلیل مشغلههای زیاد هم نتوانستم کیفیت برگزاری این جشنواره را از نزدیک ببینم و شاید ارزیابی من کمی منصفانه نباشــد، اما قطعا برگزاری جشنواره در سطح بینالمللی اصول و شرایط خاص خودش را دارد. در هیچکجای دنیا و در هیچ فســتیوال جهانیای نمیبینید که کشــوری درصد بیشــتری از فیلمهای تولید خودش را در جشــنواره نمایش دهد و اگر نمایش داده میشود هم در بخش مسابقه نیســتند؛ مثلا در جشنواره فیلم کن شــاید یک فیلم فرانسوی هم نبینید، اما تصور میکنم جشنواره جهانی فجر، خلاف این موضوع رفتار میکند و انگار این جشــنواره را بیشتر برای خودمان برگزار میکنیم. در این مدت خبرهایی از جشــنواره فیلم فجر خواندم که درصــدی از فیلمهایی که در بخش ملی جشــنواره فیلــم فجر نمایش داده نشــدهاند، به بخش بینالملل راه پیدا کردهاند و نخستین نمایششان را در این جشنواره تجربه میکنند! این موضوع کمی عجیب اســت، چراکه اگــر فیلمهای ایرانی حاضر در بخش بینالملل، شــرایط اکران و نمایش را داشتهاند، چرا به بخش ملی جشــنواره راه پیدا نکردهاند؟ و چــرا این حجم از فیلمهای ایرانــی باید در بخش بینالملل حضور داشــته باشــد؟ این موضوع به نظر من کمی بیشــتر شبیه دلســوزی یا دلجویی از فیلمسازانی است که فیلمهایشان در بخش ملی جشنواره فیلم فجر حضور نداشته، اما نکته دوم در مورد عنوان فیلمهایی اســت که در بخش بینالملل جشــنواره دیدم. در این فیلمها اسامی فیلمسازان معروف را ندیدم، اما این دلیل بر این نیســت که شاهد فیلمهای بد یا بیکیفیتی در این جشنواره خواهیم دید، قطعا دراینمیان فیلمهایی هستند که میتوانند مخاطب را غافلگیر کنند یا برایش جذاب باشند.

همانطــور که در ابتدای صحبتم اشــاره کــردم، درحالحاضر تنها میتوان در مورد کلیت و چگونگی برگزاری جشــنواره صحبت کرد، اما بعد از برگزاری میتوان تحلیل درســت و منطقیتری از شرایط برگزاری بخش بینالملل جشنواره داشت.

برخــی معتقدند، برگزاری جشــنواره به شــیوه دولتی در بخش بینالملل خیلی اتفاق خوبی نیســت و شاید کمی تعریف مستقل آن را کمرنگ کند.

بله موافقم. به نظر من هم دولتیبرگزارشدنش یکی از نقاط ضعف جشنواره اســت. اصلا بیشتر به این دلیل حجم قابلتوجهی فیلم ایرانی در این جشنواره دیده میشود. شاید برای سینمای ما اتفاق خوبی است، اما با اســتاندارد برگزاری جشنواره در ســطح بینالملل خیلی هماهنگ نیست.

امســال بخش ویژهای به بزرگداشت استاد کیارستمی اختصاص داده میشــود، نظر شــما درباره پاسداشــت این فیلمساز در بخش بینالملل جشنواره چیست؟

در ماههای گذشته و از زمان ازدستدادن عباس کیارستمی دستکم صد جشــنواره معتبر جهان به یاد او مراســمهایی ترتیب دادند و یاد و نام او را گرامی داشــتند و قطعا جشنواره جهانی فجر درستترین جایی اســت که باید از او یاد کند، چراکه کیارســتمی ســینمای ایران را به دنیا معرفی کرد، متأســفم که جشنواره فیلم فجر در سال گذشته از این نکته مهم غافل شد و این کوتاهی را بخش بینالملل جبران میکند. امیدوارم بزرگداشت این هنرمند بهدرستی برگزار و یاد و نامش گرامی داشته شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.