فیلم «نلسون ماندلا برای همیشه» و حمايتهای «ظريف»

Shargh - - هنر -

شــرق: نشست خبری فیلم «نلســون ماندلا بــرای همیشــه» بــا حضور میثم شاهبابایی )کارگــردان(، مهدی کر یمی تفر شــی )تهیهکننــده( و دیگر عوامــل، بازیگــران و نمایندگان وزارت امور خارجه، سهشنبه، ۲۹ فروردین در مجتمع رایزن برگزار شد.

به گــزارش روابطعمومــی فیلــم، در ابتدای نشست، میثم شاهبابایی با اشــاره به روند ساخت فیلم گفت: ســاخت این پروژه از زمان فوت ماندلا آغاز شــد؛ ابتدا قصد داشــتیم فقط فیلمی درباره مراســم وداع بســازیم، اما بهمرور پروژه وســعت بیشــتری گرفــت و برای مــا ماندلا تبدیــل به یک ســمبل، هدف و جریان فکری شــد. وی با اشــاره به اینکه مرز بین فیلم داســتانی و مســتند درباره ایــن فیلم باریک اســت، گفت: مــا در این فیلم به دنبال بازسازی مســتندگونه نیستیم. این کارگردان با اشــاره به اینکه وزارت امور خارجه از این پروژه حمایت کرده است، ادامه داد: محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجــه و کل وزارت امور خارجه از این پروژه حمایت کردنــد و هرچند ما نگرانیای برای انتخابات نداریم، امــا امیدواریم که این حمایتها همچنــان ادامه داشــته باشــد زیرا آقــای ظریف حتی در ســفر هم پیگیــر روند ســاخت این فیلم بود. کارگردان فیلم «نلســون ماندلا برای همیشه» ادامــه داد: معتقدم فرهنگ نقــش مهمی دارد و این فرهنگ اســت که سیاســت را میسازد. برای این فیلم، تعریفکردن مرز داستان و مستند سخت است و این پروژه برای من پکیج بزرگی است.

وی درباره شــباهت فیلمهایــش به فیلمهای محمدحســین مهدویــان گفــت: مــن تابهحــال فیلمهای ایشــان را ندیدهام؛ ولی میدانم ایشــان فضــای مســتند را بهخوبــی بازســازی میکنــد. شــاهبابایی درخصوص برنامهریزی برای اکران این اثر گفت: به ما قــول دادند که اگر فیلم تا آخر ماه جولای حاضر شــود، بتوانیم در مرکز نمایشهای بینالملــل نیویورک اولین نمایش فیلم را داشته باشیم. مهدی کر یمی تفر شــی )تهیهکننــده فیلم( نیز اظهار کــرد: این پروژه میتواند نشان خوبــی از وضعیت صلــح و دوســتی ایرانیان باشــد. امروز متأســفانه تبلیغات بدی علیه کشــور ما در جهان وجود دارد و ســاخت فیلمها میتواند در اصلاح وجهه ایران و تصویر ایران تأثیر بگذارد.

وی بــا اشــاره به برگــزاری نمایشــگاه عکس این فیلــم در پاریس، اســترالیا و نیویــورک گفت: حمایتهــای خوبی از این فیلم شــده و شــخص محمدجواد ظریف حتی زمانی که در ســفر بودند نیز تلفنی درباره آخرین وضعیت این فیلم ســؤال میکردند. تفرشــی ادامه داد: قرار بود در این فیلم نیز فیدل کاســترو به صورت پررنگ حضور داشته باشــد، اما به دلیل فوت ایشــان این کار امکانپذیر نشــد. بعد از اکران فیلم، ما از تمبر یادبود ماندلا و نمایشگاه عکس پروژه نیز رونمایی خواهیم کرد.

مهتاب کرامتی، یکی از بازیگران فیلم، نیز گفت: ماندلا برای من ســمبل صبوری و باور بود و من از او آرامش را یــاد گرفتم، آن هم در دنیایی که پر از خشونت و درگیری است. چقدر خوب است که در ایــن دنیایی که پر از اتفاقات بد اســت، میتوان به صلح فکر کرد.

او با اشاره به اینکه اصلا قصد ندارند کار بسیار عظیمی انجــام بدهند، افزود: نبایــد توقع خود را از یک فیلــم بالا ببریم. معتقدم همیشــه وقتی با توقع وارد ســینما میشــویم، اثری کــه میبینیم راضیکننده نیســت. ما در این فیلم تلاش میکنیم که یک فیلم خوب و قابلقبول بسازیم.

کرامتی که بیش از این در فیلم «فرزند چهارم» در آفریقا بازی کرده بود، گفت: فیلم «نلسون ماندلا برای همیشــه» کاملا با «فرزند چهــارم» متفاوت است، زیرا ما در آن فیلم با یک اثر سینمایی مواجه بودیم و فیلمنامهای ازپیشتعیینشده داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.