کامیون پرتوی به خاک ايران رسید

Shargh - - هنر -

شرق: فیلمبرداری فیلم سینمایی «کامیون» جدیدترین اثر سینمایی «کامبوزیا پرتوی» با نقشآفرینی «سعید آقاخانی» به داخل خاک ایران رسید.

فیلم ســینمایی «کامیون» به نویســندگی و کارگردانــی «کامبوزیا پرتــوی» با مدیریت فیلمبــرداری «تورج اصلانی» مرزهای ســوریه و عراق را به مقصد ایران پشت سر گذاشت؛ در این اثر سینمایی، «سعید آقاخانی»، «نیکی کریمی»، «تروســکا جولا»، «رامین راستاد»، «یعقوب پرسا»، «نسرین مرادی» و... به ایفای نقش میپردازند.

«کامبوزیا پرتــوی» تاکنون فیلمهای ســینمایی؛ «ماهی»، «گلنار»، «بــازی بزرگان»، «کافه ترانزیت» و «پــرده» را کارگردانی کرده و با این آثار جوایز متعدد داخلی و بینالمللی از جمله؛ برای فیلم ســینمایی «ماهی» جایزه بهترین فیلم جشــنواره فیلم «جیفونی» ایتالیا و جایزه یونیســف از جشــنواره بینالمللی فیلم «برلین» و جایزه بهترین فیلم جشنواره بینالمللی فیلم «آدلاید» استرالیا، برای فیلم سینمایی «کافه ترانزیت» جایزه جشنواره فیلم «ماردل پلاتا» آرژانتین و جایزه فیپرشی جشــنواره فیلم «داکا» هندوستان و همچنین ســیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه را از جشــنواره بینالمللی فیلم فجر و تندیس زرین جشــن خانه ســینما را از آنِ خود کرده اســت و نامزد هوگو طلایی جشنواره فیلم «شیکاگو» آمریکا، نامزد جایزه «بالن طلایی» و بهترین کارگردانی جشنواره فیلم «سه قاره نانت» فرانسه در سال ۲۰۰۵ شد.

او بــرای فیلم ســینمایی «پــرده» جایزه خرس نقرهای جشــنواره بینالمللی فیلم «برلین» در ســال ۲۰۱۳ و جایــزه ویژه بهترین فیدبک جامعه منتقدان فیلم آنلاین را به دســت آورد و همچنین نامزد جایزه بهترین کارگردانی جوایز اسکرین «آسیا- پاسیفیک» معروف به «اسکار آســیایی»، نامزد جایزه بهتریــن فیلم به انتخاب مخاطبان جشــنواره بینالمللی فیلم شــیکاگو و نامزد جایزه «چشــمانداز جدید» جشنواره بینالمللی فیلم «سیتخس» اسپانیا شد.

پرتوی جایزه بهترین فیلمنامه فیلم ســینمایی «من ترانه ۱۵ ســال دارم» را از بیســتمین جشــنواره بینالمللی فیلم فجر و جایزه تندیس بلوریــن فیلمنامه فیلم ســینمایی «فراری» را از ســیوپنجمین دوره جشنواره فیلم فجر دریافت کرده است.

او نویســندگی فیلمنامههای دیگری همچون؛ «محمد رسولالله»، «شــیرک»، «دایره»، «ایســتگاه متروک»، «هرشــب تنهایی»، «دیشــب باباتو دیدم آیــدا»، «من ترانه ۱۵ ســال دارم»، «خیابانهای آرام» و... را برعهده داشــته اســت. تعــدادی از عوامل اصلی فیلم ســینمایی «کامیــون» جدیدتریــن اثر ســینمایی «کامبوزیا پرتــوی» عبارتاند از: نویسنده و کارگردان: کامبوزیا پرتوی، مدیر فیلمبرداری: تورج اصلانی، فیلمبردار: مهدی اصلانی، دستیار کارگردان و برنامهریز: رامین راستاد، صدابردار: پرویز آبنار، طراح گریم: بابک اسکندری، طراح صحنه: بابک صبحی، مجری طرح: هومن احمدیتوفیقی، عکاس: کســری پرتوی، مشاور رسانهای: منصور جهانی، تهیهکننده: کامبوزیا پرتوی، محصول: مؤسسه سینمایی خط سوم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.