«تو با کدام باد میروی» در تئاتر مستقل

Shargh - - هنر -

شــرق:

نمایش «تــو با کــدام باد مــیروی» بــه کارگردانی کمال هاشــمی که ایــن روزها در تئاتر مســتقل تهــران اجرا میشــود، به موضوع مهاجرت در معنایــی کلی میپردازد. این نمایش پروســه پنجسالهای را طی کرده تا امروز در تهران اجرا شــود. پنج ســال پیش ایده ایــن نمایش از داســتانهایی که دربــاره مهاجرت و ســفرهای غیرقانونــی میشــنید، در ذهن هاشــمی شــکل گرفت. دو سال درگیر این ایده بود و در گام بعدی نگارش آن را به برادرش، جمال هاشــمی، سپرد. در روند نگارش نمایشنامه در ســال ۲۰۱۵ بودند که فســتیوال بولوار در شــهر فرایبورگ سوئیس فراخوانی را با موضوع مهاجرت منتشر کرد و آنها هم کار را برای فستیوال ارائه دادند. از میان ۴۳۲ اثر متقاضــی، نمایش «تو با کــدام باد میروی» پذیرفته شــد و فســتیوال در مقــام تهیهکننده اثر حضور پیدا کــرد. بعد از آن نمایــش «تو با کدام باد میروی» با درخواستهایی که وجود داشت، در فســتیوالهای دیگری در اروپــا نیز به صحنه رفت. نمایش دارای چهار شخصیت ایرانی و یک شــخصیت افغانستانی اســت. موقعیت نمایش اینگونه اســت که این پنج شــخصیت از شــش مرز عبــور کردهاند و در حــال گذراندن مرز هفتم که ناکجاآباد اســت، هســتند. نمایش، به مفهوم مهاجرت به معنای کلــیاش میپردازد. این مرز هفتــم نیز بهنوعی ارجاع به خان هفتمی اســت که اسفندیار در شــاهنامه فردوسی قصد عبور از آن را دارد. هاشــمی در دو ســال گذشته به دلیل آنکه شــرایط برای اجرا در ایــران بهگونهای بود که همکاری مناســب از سوی سالنهای نمایشی اتفاق نمیافتاد، نتوانســت این نمایش را در اینجا اجرا کند. دو ســال پیش نیز بــرای اجرای این اثر در ایــران اقدام کرد، ولی چون ســالنها به دنبال پارامترهای دیگری بهجای شایســتگی اثر هستند، این شــرایط برای آنها مهیا نشد. اما مدیریت تئاتر مســتقل تهران چــون از فعالان تئاتر هســتند و دغدغــه تئاتــر دارند، این فرصــت را برای اجرای نمایــش مهیا کردند. تاکنــون در چند اجرائی که پیشرو داشتهاند، بازخوردهای خوبی از مخاطبان دریافت کردهاند. افتتاح اجرای عمومی نمایش نیز با حضور رایزن فرهنگی کشــور سوئیس بهعنوان تهیهکننده کار و نادر مشــایخی انجام شد. نمایش «تو بــا کدام باد میروی» با بازی کاظم ســیاحی، محمد عباسی، شیوا فلاحی، سونیا سنجری و حامد نجابت ســاعت ۱۹:۳۰ در تئاتر مســتقل تهران به صحنه میرود. این نمایش تا اواخر اردیبهشتماه به اجرای عمومــی خود ادامه میدهــد. آنکیدو دارش، طراح صدا و آهنگساز؛ نگار نعمتی، طراح لباس؛ مهــرداد متجلی، عکاس؛ مازیــار تهرانی، طراح پوستر و بروشور و سارا سجادی، مدیر پروژه نمایش «تو با کدام باد میروی» هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.