دیدار ویکتور هوگو با سعدی در ایران

Shargh - - هنر -

شــرق: پس از برگزاری همایشهای ســعدی و پوشــکین، ســعدی و یونــس امره، ســعدی و سروانتس، سعدی و متنبی، سعدی و کنفوسیوس در پنج ســال گذشــته در روز بزرگداشت سعدی، امسال همایش ســعدی و ویکتور هوگو به همت مرکز فرهنگی شــهر کتاب، مرکز سعدیشناسی، رایزن فرهنگی ایران در فرانســه و مرکز مطالعات هوگو در روزهای سهشــنبه و چهارشنبه ۲۹ و ۳۰ فروردین ســاعت ۱۶ در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار میشود.

در ایــن همایــش، غلامعلــی حدادعــادل، رئیس فرهنگســتان زبان و ادبیات فارسی، احمد ســمیعیگیلانی )دو شــاعر، دو جهانبینــی(، میرجلالالدین کزازی )دو بزرگمرد مردمدوست(، ژان مارک هــووس )ویکتور هوگو، «شــرقیات» و شــعر پارســی(، فاطمه عشــقی )ویکتور هوگو و شعر فارســی(، طهمورث ساجدی )ویکتور هوگو در عصــر رنســانس شــرقی و ادبیات فارســی(، فریدون مجلسی )بازتابهای فتوگرافیک سیاسی و اجتماعی ســعدی و ویکتــور هوگو از جامعه و دوران خودشــان(، اصغر نــوری )ویکتور هوگوی رماننویــس(، محمدرضــا بایرامــی، حمیدرضا شاهآبادی، محمدحسن شهسواری، مجید قیصری و مهدی یزدانیخرم، از نویســندگان معاصر ایران، درباره «از سعدی و هوگو چه آموختهام؟» سخن میگویند. علاقهمنــدان میتوانند برای حضور در این همایش، به مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشــتی، خیابان شهید احمدقصیر )بخارست(، نبش کوچه سوم مراجعه کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.