روسها خواستار کاهش بیشتر تعرفههای گمرکی ایران

Shargh - - اقتصاد -

نماینده افتخاری اتاق بازرگانی و صنعت روسیه در ایران به خبرگزاری اسپوتنیک گفت: روابط تجاری ایران و روســیه پس از رشد دوبرابری در سال 201۶، امسال افزایش بیشــتری پیدا خواهد کرد. الکساندر ماکســیموف، نماینــده افتخــاری اتــاق بازرگانی و صنعت روسیه در ایران به اسپوتنیک گفت: در سال 201۶ حجم تجارت میان روســیه و ایران در مقایسه با سال پیش از آن به میزان ۷0 درصد افزایش یافت که به مدد رفــع موانع تجاری حاصل شــد. ارزش تجارت دوجانبه در سال گذشته 2.2 میلیارد دلار بود که بیشتر آن شامل صادرات ماشینآلات، تجهیزات، حملونقل، غذا و فلزات روسی بود. صادرات غذایی ایران به روســیه تنها 0.3 میلیارد دلار از این تجارت را تشکیل داد. صادرات ماشینآلات روسیه به ایران در ژانویه هفت درصد و کالاهای فناوری پیشــرفته 3.۷ درصد در مقایســه با مدت مشابه سال گذشته افزایــش یافــت. اتــاق بازرگانی و صنعت روســیه مشتاق است همکاریهای فزاینده ادامه پیدا کند و به این منظور مایل اســت ایران برای تســهیل بیشتر تجارت دوجانبه اقداماتی شــامل تســهیل مقررات گمرکی صورت دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.