مالیات دادهای؟ نشان بده!

Shargh - - روزنامه -

ســحر طلوعي:

از زمان جرالد فــورد تا امــروز، ترامپ تنها رئیسجمهور ایالات متحده اســت که شــفافیت مالیاتیاش را ثابت و برگههای اظهارنامهاش را منتشــر نکرده اســت. برای کشــوری مثل آمریکا که پرداخت مالیات رکن شــهروندی بهشمار میآید، این اتفاق باعث کنش و اعتراض شهروندان آمریکایی شده است. آنها در روز مالیــات ‪Tax Day(‬ ) بــه خیابانها آمدهاند و از رئیسجمهور خواســتهاند برگه اظهارنامه مالیاتیاش را منتشــر کند. آنها میخواهند بداننــد رئیسجمهور خود را موظف به پرداخت مالیــات میداند؟ یا همواره ممیزهای مالیاتی را دور زده و از زیر بار وظایف شهروندی فرار کرده است. دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده یکی از ثروتمندان این کشــور به حســاب میآید. آوازه ثروت بیشــمار ترامپ نه تنها در آمریکا که در بسیاری از کشورهای دیگر هم پیچیده است. زمینهای گلفش در بریتانیا، انواع و اقسام برجها و هتلهایش در آمریکا باعث شــده شهروندان آمریکایی بهنحوه دستیابی او به این ثروت کلان، مشکوک باشند. این شهروندان در 150 شهر ایالات متحده از او خواستهاند برگههای مالیاتیاش را منتشر کند.

عکس: آسوشیتدپرس

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.