تخممرغرانی در کاخ سفید

Shargh - - روزنامه -

مراســم عید پــاک و بهجــاآوردن آیینها و ســنتهایش یکی از مفرحترین مراســم و اعیاد مســیحیان به شــمار میآیــد. روزنامه یواسایتــودی در تیتــر و عکس یــک خود به طــور مفصل به این موضوع اشــاره کرده و از برگزاری مسابقه ســنتی تخممرغرانی در حیاط کاخ ســفید خبر داده است. در عکسهای بزرگ و کوچکی که در صفحه یک یواسایتودی منتشــر شده، خانوادهها و کودکانشان را مشــغول بازی با تخممرغها و خرگوشهای عروسکی میبینیم. حدود ۲1 هزار کودک و بزرگسال از 50 ایالت آمریکا در جشن روز عید پاک کاخ سفید شــرکت کردهاند. در یکی از عکسها ملانیا و ترامپ را میبینیــم که نقش ناظر و داور مســابقه تخممرغرانی را بر عهده گرفتهاند. با سوت ترامپ این مســابقه آغاز شده است. کودکان باید تخممرغها را بیآنکه بشکنند با چوب به خط پایان برسانند. این رسم از ســال 1۸۷۸ و از دوران ریاستجمهوری رادرفورد بی هیس آغاز شده است. گزارش تحلیلی روزنامه یواسایتودی این بار درباره بروز تنش و چالش میان آمریکا و کرهشمالی است. نویسنده به صفآرایی نظامی هر دو کشور اشاره کرده و از هشدارهایی که چین به آنها داده نوشته است. در ادامه بحثهای مربوط به تقابل تندیس دختر شجاع و گاو خشمگین مقابل ساختمان والاستریت در نیویورک، این بار یواسایتودی رفته سراغ الیزابت وارن. گفتوگو با خانم وارن در صفحه یک یواسایتودی به چشم میخورد. او رهبری کمپین تلاش برای نجات طبقه متوسط آمریکا را بر عهده دارد و امیدوار است تا زمان تحقق این رؤیا دختر شجاع مقابل گاو خشمگین ایستادگی کند.

نکته: صفحه یک یواسایتودی آمیخته به گزارشهای خبری و تحلیلی متنوع است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.