اهالی آچین به خانههایشان بازگشتند

Shargh - - روزنامه -

صفحه یک گاردین با عکســی از ترامپ در کنار عروسک خرگوش مخصوص عید پاک آغاز میشود. ترامپ مشغول سخنرانی است و عروســک خرگوش با دهان باز و چشمانی شگفتزده به حرفهای رئیسجمهور گوش میدهد! حدود ۲1 هزار کودک و والدین آنها به کاخ ســفید دعوت شــدهاند تا در فضای باز این مجموعه جشن عید روز پاک را برگزار کنند. خرگوش و تخممرغهای رنگی از نشــانههای این عید مذهبی مسیحیان است. گاردین نوشته رئیسجمهور آمریکا به مناســبت این عید از پوسته همیشــگی خود خارج شده و سعی کرده صدوسیونهمین مراسم عید پاک در کاخ سفید در نهایت شادی برگزار شــود. این روزنامه در تیتر یک به ماجرای اخیر ولایت ننگرهار در شرق افغانستان و نزدیکی مرز پاکستان اشاره کرده و نوشته مردم این منطقه امیدوارند داعشیها ضربه سنگینی خورده باشند. گاردین از بازگشت ساکنان آچین بعد از عملیات سنگین آمریکا خبر میدهد و مینویسد هفته گذشته به مناسبت عملیات هوایی آمریکا در آچین، روستانشــینان آچین منطقه را ترک کردند. آمریکاییها قدرتمندترین بمب غیرهستهای خود را در این منطقه به کار گرفتند تا مواضع داعشیها را نابود کنند. آنها بیش از ۳0 نیروی داعش را در این منطقه تلف کردند. حالا بعد از بازگشــت آرامش به منطقه، روستانشینان دوباره به خانههایشان بازگشتهاند. مطلب دیگر گاردین درباره رفراندوم قانون اساســی در ترکیه و شــرایط برگزاری آن اســت. نویسنده گاردین تأکید کرده پرسش همه ناظران و خبرنگاران در ترکیه این است: آیا شرایط برگزاری رفراندوم برای همه گروهها عادلانه بود؟

نکته: خبرهای داخلی بریتانیا در صفحه یک گاردین محو شده است. ایندیپندنت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.