گفتوگوهای جدی واشنگتن و مسکو درباره سوریه

Shargh - - روزنامه -

الشرقالاوسط

صفحه یک الشرقالاوســط با خبری درباره تبادل زندانیان قطری و ســوری در عراق آغاز میشود. این روزنامه خبر میدهد بهزودی گفتوگوهــای طرفین در عراق بــرای آزادی آدمربایان قطری آغاز میشود. اینطور به نظر میرسد که عراق انتظار دارد در ازای آزادی آدمربایان قطری، برخی اتباع نظامی غیرعراقی را که برای این کشور میجنگند و البته در قطر دستگیر شدهاند، آزاد کند. الشرقالاوسط در عکس یک خود، اعتراض شــهروندان فلسطینی را در بیتلحم به تصویر کشیده اســت. این افراد در حمایت از زندانیان فلسطینی گرفتار در زندانهای اسرائیلی دســت به اعتراض زدهاند. زندانیان فلسطینی اعتصاب غذا کردهاند. در کنار این عکس، الشرقالاوسط به اختلافات میان حماس و فتح هم اشــاره کرده است. به گزارش این روزنامه ســعودی، حماس از جنبش فتح خواسته تکلیفش را روشن کند؛ از غزه تبعیت کند یا در جبهه ابومازن، رئیس تشکیلات خودگردان باشــد. تیتر یک روزنامه الشرقالاوسط درباره مذاکرات آمریکا و روســیه در زمینه چالشهای ســوریه اســت. این روزنامه نوشته آمریکاییها بعد از بروز اختلافات با روسیه به دنبال راهانداختن یک رشته مذاکرات بسیار جدی با آنها هستند تا مسئله سوریه بیشازپیش روشــن شود. اختلافات دو کشور بعد از حمله شیمیایی خانشیخون و واکنش نظامی آمریکا در پایگاه شعیرات اوج گرفت.

نکته: خبرهای متنوعی از سراسر جهان در صفحه یک الشرقالاوسط منتشر شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.