تعطیلات تمام شد!

Shargh - - روزنامه -

خســته و کوفتــه، اما شــاد و دلخوش از تعطیــلات ســونگ کــران بــه بانکــوک بازگشــتهاند. ایســتگاههای قطار شــهری پایتخت تایلند اینروزها شلوغتر از همیشه است. در جادههای منتهی به بانکوک جای ســوزنانداختن نیســت. پلیس پنــج هزار راننده را که در وضعیت هوشیاری نبودهاند، بازداشــت کرده است. مراسم سنتی سونگ کران از روز ســیزدهم آوریل آغاز شــد و به مدت ســه روز ادامه داشــت. تایلندیها و دیگر کشورهایی که سال نوی باستانی را در جنوب و جنوب شــرق آسیا برگزار میکنند، دو روز آخــر این مراســم را بــه تعطیلات میروند، به روی هم آب میپاشــند و برای برکت و بخت خوب دعا میکنند.

بانکوک پست

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.