معلولیت هزار بیمار هموفیلی در دولت قبل

Shargh - - جامعه -

ایلنا:

مدیرعامل کانون هموفیلی ایران با اشاره به افزایش شــاخص دسترسی بیماران هموفیلی بــه 7/2 در دولــت یازدهم، گفت: متأســفانه در دولت گذشته هزار بیمار هموفیلی شدید بهدلیل نبود دارو معلول شــدند.احمد قویدل، با اشاره به اقدامــات دولت یازدهم بــرای بیماران هموفیلی گفــت: کلیدیتریــن اتفاقی کــه بــرای بیماران هموفیلــی و اساســا بیمــاران صعبالعلاج رخ داد، موضوع برجام و پایاندادن به تحریمهاست، چراکــه برداشــتن تحریمها یک تحــول بزرگ در زندگی بیمــاران ایجاد کرد.وی افــزود: هیچکس مثل یک بیمــار درک نمیکند که وقتی کشــوری به غیرانسانیترین شکل ممکن مانع ورود داروی مورد نیازش به کشــور میشــود، چه بلایی ســر بیمــار میآید و چــه رنجی از تحریمهــا میبرد. توافقات بعد از برجام باعث شــد داروهای حیاتی در دســترس بیماران قرار گیــرد.وی افزود: قابل اســتنادترین آمار موجود در زمینــه تأثیر برجام بر زندگی بیماران هموفیلی این اســت که بزرگترین تولیدکننــدگان داروهــای انعقــادی بیمــاران هموفیلی کشــورهای اروپایی و آمریکایی هستند و بخش اعظم واردات کشور در این حوزههاست.

قویــدل گفــت: در زمانی کــه تحریمها وجود داشــت، بــا وجــود اینکــه آمریکا مدعــی عدم مشــمولیت تحریمهــا در حــوزه دارو بــود؛ اما هیچکدام از بانکهــا برای واردکننــدگان داروی ایرانــی LC بــاز نمیکردنــد و عمــلا بــا این کار بانکهــا واردات دارو انجام نمیشــد.مدیرعامل کانون هموفیلی ایران گفــت: در بانکهای ایران عملا امکان گشــایش ارزی برای خرید دارو وجود نداشــت. قبل از انعقاد معاهــده برجام عملا در بحــث واردات داروی بیمــاران هموفیلــی دچار مشــکلات بســیاری بودیم و برخــی از داروها با واســطه خریداری میشــد که در چنین شرایطی امنیت بهداشــتی لازم را هم نمیتوانستیم درباره آنهــا تضمین کنیــم.او افــزود: قبل از برداشــتن تحریمهــا بهصــورت روزانــه و جــدی، دچــار کمبود دارو بودیم که عوارض این مشــکل ایجاد معلولیتهای مختلف برای بیمــاران هموفیلی بود. بیماران دچار معلولیت دســت و پا میشدند و این در حالی اســت که امکان پیشــگیری از این مسئله وجود داشت؛ اما متأسفانه اقدامی نشد.

مدیرعامل کانــون هموفیلی ایــران گفت: در دولت گذشــته بالغ بر هزار نفر از بیماران شــدید هموفیلی دچار معلولیتهــای حرکتی مختلف شــدند و محدودیتهای مختلف حرکتی در آنها به وجود آمد. زنان دچار اختلالات انعقادی دچار خونریزی ماهانه پردرد و پررنجی شدند.

او خاطرنشــان کــرد: در دولت قبــل بیماران هموفیلی بــرای انجام عملهای بســیار ســاده مجبور به خریــد تمامی تجهیزات مورد نیاز عمل از خارج از بیمارســتان بودند تــا مجوز عمل را از بیمارستان دریافت کنند؛ اما در چهار سال گذشته اساســا این فرایند در بیمارســتانها تمام شــد و یک تحول بزرگ در حــوزه درمان به وجود آمد و اکنون همه تجهیزات را بیمارستان در اختیار بیمار میگذارد.قویدل گفت: شــروع طرح پیشگیری از معلولیت و تغییر روش درمان کودکان هموفیلی شــاخص درخور توجهــی از تفــاوت رویکرد این دولت با دولت قبل است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.