آخرین فرصت ثبتنامکنندگان طرح جریمه مشمولان غایب

Shargh - - جامعه -

شرق: جانشین ســازمان وظیفه عمومی ناجا، گفــت: متقاضیان طرح جریمه مشــمولان غایب ســال۹۵، تا ۱۵ اردیبهشــت ســال جاری فرصت دارند بــا پرداخت مبلــغ تعیینشــده، وضعیت خدمتــی خود را مشــخص کنند. ســردار ابراهیم کریمی، جانشــین ســازمان وظیفه عمومی ناجا، از ایجــاد فرصت دوبــاره بــرای ثبتنامکنندگان طرح جریمه مشــمولان غایب ســال ۹۵ خبر داد و گفت: متقاضیان طرح جریمه مشــمولان غایب که درخواســت خود را در ســال ۹۵ ثبت کرده و تاکنون موفق به پرداخت مبلغ جریمه نشــدهاند، فقط تا ۱۵ اردیبهشــت ســال جاری مهلت دارند مبلــغ تعیینشــده را پرداخت کننــد. وی افزود: این دســته از مشــمولان درصورتیکه در فرصت تعیینشــده وضعیت خدمتی خود را مشــخص نکنند، با شروع ثبتنام این طرح در سال ۹۶، باید دوباره درخواســت خود را از طریق دفاتر خدمات الکترونیــک انتظامــی )پلیس+۱۰( ثبــت کرده و بهازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال، شامل ۱۰ درصد افزایش مبلغ جریمه میشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.