مشاهده یک پلنگ در فیروزکوه و مرگ دیگري در دنا

Shargh - - جامعه -

شرق: سرپرســت اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فیروزکوه، از مشــاهده و تصویربرداری یک پلنــگ در ارتفاعات این شهرســتان خبر داد. در همیــن حــال مدیرکل محیط زیســت اســتان کهگیلویهوبویراحمــد هــم خبر مــرگ یک پلنگ در دهانه خروجی ســد و نیروگاه دنا را تأیید کرد. محمد فریــدی، سرپرســت اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فیروزکوه، درباره مشاهده پلنگ گفــت: مأمــوران یــگان حفاظت محیط زیســت شهرســتان فیروزکوه، روز دوشــنبه حین گشــت و کنتــرل، یک پلنــگ را در ارتفاعات شهرســتان مشــاهده کردند. مدیر کل محیط زیســت اســتان کهگیلویهوبویراحمد هم با اعلام اینکه مرگ پلنگ خــارج از مناطق حفاظتشــده ســازمان محیط زیســت رخ داده اســت، به خبرگزاری مهر گفت: یک پلنگ و یک شغال احتمالا حین تعقیب و گریز وارد کانال منتهی به ســد دنا شدهاند و در نهایت خفگی در آب باعث مرگ آنها شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.