بارسا- یبوفوونهدو؛ب اربهرو ه درارومییمسید قرباراگرزفگتشت دوم

Shargh - - ورزش -

«روزی پدرم به من گفت کاری را که به آن اعتقاد داشــته باشــی میتوانی انجام دهی. الان میفهمم که او حرف درســتی زده است. حالا ما به دومین بازگشت اعتقاد داریم و میتوانیم انجامش دهیم.» این بخشــی از صحبتهای نیمار، فوقستاره برزیلی بارساست که در پروژه «بازگشت یک» بارساییها در لیگ قهرمانان اروپا نقشی کلیدی داشت. اما آیا دومین بازگشت و به قول اسپانیاییها «رمونتادا» ممکن اســت؟ بارسا در مرحله یکهشــتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا زمانی کــه بازی رفــت را 4 بر صفر به پاریســنژرمن واگذار کــرد، در بازی برگشت دســت به کاری تاریخی زد و توانست با برتری 6 بر یک جواز حضور در یکچهــارم نهایی را بگیرد. حالا امــا در بازی رفت همین مرحله یکچهارم نهایی مقابل یوونتوس تن به شکست سنگین 3 بر صفر دادهاند و بســیاری معتقدند بارسا دیگر شانسی برای رسیدن به نیمهنهایی لیگ قهرمانان اروپا ندارد. نیمار که میگوید چنین نیســت و این شانس هنوز دســتنخورده باقی مانده ولی نه یوونتوس دیگر پاریســنژرمن است و نه ماســیمیلیانو آلگری )سرمربی یوونتوس( تفکراتش شباهتی با اونای امری، سرمربی پاریسنژرمن دارد.

فشار به بارساییها

هرقدر که کارشناســان فوتبال از شــانس کم بارســا برای رسیدن به نیمهنهایی لیگ قهرمانان اروپــا ميگویند ولی بازیکنان یوونتوس اصرار عجیبی دارند که بارســا اگر یک بار توانســته «رمونتادا» داشته باشــد، باز هم میتواند چنین کاری کند؛ گونســالو ایگواین، یکی از آن بازیکنانی اســت که چنین نظری دارد و به طــور قطع از تواناییهاي بارســا حرف میزنــد. پائولو دیبــالا دیگر ســتاره آرژانتینی یوونتوس کــه در بازی رفت دبل کرد هم از توانایی مســی و بارســا زیاد حرف زده ولی به نظر میرســد این حرفزدنها بیشــتر برای بالابردن فشار روی بارساییهاســت چون اگر کسی قرار باشد تحلیل منطقی داشته باشــد، میتواند مثل جورجو کیلنی، مدافع یوونتوســیها حرف بزند: «طبیعتا اینطور نخواهد بود که ما برای دفاعکردن از بازی 3 بر صفر بردهمان در دیدار رفت به نیوکمپ برویم چون اگر چنین باشــد، قطعا بارســاییها ما را تنبیــه خواهند کرد. خیلی خــوب میدانیم که باید بازیکنان ســطحبالای آنها را با پرس و فشــرده بازیکردن از محوطه جریمهمان دور نگه داریم و به دنبال زدن گل باشــیم. حالا اگر تعداد گلهای زدهمان یکی هم از بارســا بیشــتر شود که چه بهتر». البته به گواه آمار یوونتوس کار ســختی برای شکستدادن بارسا در این بازی دارد؛ چــون شــاگردان لوئیس انریکه از ســپتامبر 2013 تا به حال در بازیهای خانگی شکســتی نداشــتهاند؛ آنها 20 بــار در این مدت در لیــگ قهرمانان اروپا در خانه بازی کردهاند که 19 بار بردهاند و یک بار مساوی کردهاند. ضمن اینکه آمار خود انریکه هم خیلی خوب است و او تمام 15 بازی خانگیاش را در لیگ قهرمانان اروپا برده اســت. با این حال سؤال اینجاست: آیا تیم او آن قدر گل میزند که یوونتوسیها را حذف کند؟

امید به ساقهای لئو

روی کاغذ زدن ســه گل به تیمی کــه جانلوئیجی بوفون یکی از بهتریــن دروازهبانهای تاریخ فوتبال را در اختیار دارد، کار دشــواری است؛ ولی زدن این تعداد گل و حتی گلهای بیشتر با داشتن سوارس، نیمار و مسی همیشه ممکن است؛ بهویژه با داشتن لئو که 99 درصد لحظاتی که بارســا به مشکل خورده، به داد این تیم رسیده است. لئو در آخرین بازی تیمش در لالیگا مقابل سوســیداد دبل کرد تا بارسا 3 بر2 برنده بازی شــود؛ حالا اتفاقا یک دبل دیگــر از او در بازی مقابل یوونتوس میتواند باز هم گرهگشــا باشــد: هم بارسا به خواستهاش که صعود به نیمهنهایی لیگ قهرمانان اروپاســت، نزدیک میشود و هم این بازیکن به رکورد شخصی درخورملاحظهای میرسد. مسی تا همینجا 498 گل برای بارساییها زده و فقط دو گل دیگر میخواهد تا به رکورد خیرهکننده 500 گل با پیراهن بارســلونا برســد. اتفاقی که رقمخوردنش در بازی امشــب میتواند بسیاری از معادلات را به هم بریزد.

حس انتقام

هنوز آن شــب تلخ برلین، در ذهن یوونتوسیها باقی مانده است؛ همان شــبی که بارســا در فینال لیگ قهرمانان اروپا مانع از این شــد کــه یووه لیــگ قهرمانان را ببــرد و از آن مهمتر مانع از این شــد که جانلوئیجی بوفون به تنها جام مهم نداشــتهاش در زندگی برســد. در فینــال لیگ قهرمانان اروپا در ســال 2015، بارســا 3 بر یک همین یوونتوس را شکســت داد تا بــرای پنجمینبار بر جام قهرمانی در این لیگ معتبر بوسه بزند. حالا یووهایها که 50 درصد راه را با موفقیت طــي کردهاند، به خوبی میدانند حذف بارســا از لیگ قهرمانان اروپا میتواند برایشــان به منزله طی 50 درصــد دیگر باقیمانده راه برای فتح لیگ قهرمانان باشــد. طبیعی اســت که حس انتقامجویی آنها بیش از قبل تحریک شــده و طبیعی اســت که برای اسطورهای مثل بوفون هم که شده، بخواهند بیشازپیش به جنگیدن ادامه دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.