دیدار خونین تکرار میشود

Shargh - - ورزش -

رأی کمیتــه انضباطــی درباره دیــدار جنجالی خونهبهخونه بابل و نســاجی مازندران تغییر کرد و اینبار این کمیته رأی داد که این دیدار تکرار شــود. بیستوســوم اسفند 95 لیگ دستهاول ایران شاهد یکی از تلخترین روزهایش بود؛ در چارچوب هفته بیستوهشتم لیگ دســتهاول ایران )آزادگان( یک بازی حساس در بابل برگزار شد؛ خونهبهخونه بابل میزبان هماســتانیاش نســاجی مازندران بود. این دیــدار در اواخر نیمه اول به دلیل درگیری شــدید و هجوم تماشــاگران قائمشــهری به داخل زمین، نیمهتمام ماند. با توجه به رقابت بین این دو شــهر )بابل و قائمشهر( و حساسیت جدول، مشخص بود این بازی بدون حاشیه نخواهد بود؛ حاشیههایی که به درگیری خونین منجر شد. داستان درگیری از این قرار بود که بعد از گل اول نساجی، بابلیها بهشدت علیه هواداران تیم رقیب واکنش نشــان دادند. در ادامه، خونهبهخونه گل تســاوی را زد. درگیریها پس از این گل بیشــتر شد. هواداران قائمشهری که با پرتاب سنگ مواجه شدند، فنسهای دور زمین را شکستند و به زمین چمن هجوم آوردند. این اتفاق وضعیــت را وخیمتر کــرد و درگیریهای خونینی رقم خورد. مســئولان نســاجی، نیروی انتظامی را عامل این درگیریها معرفی و عنوان کردند درگیری میان نیروی انتظامی و هواداران باعث به آشــوب کشیدهشدن آن بازی شد.

کمیتــه انضباطی فدراســیون فوتبــال خیلی زود رأی بــازی را صــادر کرد و نســاجی 3- صفر بازنده اعلام شــد؛ رأیی که خشــم مردم قائمشهر را برانگیخــت. آنهــا معتقد بودند رفتــار نیروی انتظامــی و میزبــان، عامل تنشها بوده اســت. قائمشــهریها مقابــل فرمانداری شــهر تجمع کردنــد و مدیران تیم هم تأکیــد کردند این رأی را نمیپذیرند. شــدت اعتراضها بــه نحوی بود که رئیــس کمیتــه انضباطی خیلــی زود عنوان کرد این رأی تغییر خواهد کرد. رأی جدید روز گذشــته صادر شد. بر اســاس این رأی، خونهبهخونه بابل یک جلســه و نســاجی مازنــدران دو جلســه از داشــتن تماشاگرانشان محروم شــدند. همچنین اعلام شــد این بازی بدون حضور تماشاگران تکرار خواهد شــد. البته میتوان در اعتراض به این رأی درخواست تجدیدنظر داد.

رأی جدیــد نیز بــا اعتراض دو طــرف همراه شده است؛ مدیرعامل خونهبهخونه با تکرار بازی مخالفتــی ندارد و اعتراضش بــه محرومیت تیم است. سرمربی نســاجی هم معتقد است اگر این رأی زودتر صادر میشــد، این تیم میتوانست در کورس صعود باقی بماند.

لیگ یک ایران به روزهای حساس خود رسیده است. دو هفته به پایان این مسابقات مانده است. پارس جنوبی جم، ســپیدرود رشــت و ملوان به ترتیــب بــا 59، 58 و 56 امتیاز اول تا ســوماند. خونهبهخونــه اگر نســاجی را ببــرد، 52 امتیازی میشــود و به کورس مدعیان اضافه خواهد شد. نساجی هماکنون 43 امتیازی است و هیچ امیدی به صعود ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.