قهرمانی ساری در تکواندوی فجر

Shargh - - ورزش -

در پایــان بیستوهشــتمین دوره مســابقات بینالمللــی تکواندوی جام فجر، تیم شــهرداری ســاری بــا کســب 84 امتیــاز، جــام قهرمانــی قدیمیترین تورنمنت آســیا را به خود اختصاص داد.

بــه گــزارش ایســنا، بیستوهشــتمین دوره مسابقات بینالمللی تکواندوی جام فجر )G1) با حضور 20 تیم به میزبانی هیئت تکواندوی استان مازندران و در شــهر ساری برگزار شد. این دوره از رقابتها در هشــت وزن ‪68،- 63،- 58،- )54،-‬ ‪87- 80،- 74،-‬ و 87+ کیلوگــرم( و به مدت دو روز برگزار شــد که در پایان تیم شــهرداری ساری از ایران با شــش مدال طلا، یــک نقره و 84 امتیاز قهرمان شد، تیم لوازم خانگی کن در اولین حضور خود در این رقابتها با یک مدال طلا، دو نقره، دو برنز و 41 امتیاز بر ســکوی نایبقهرمانی ایستاد و تیم افغانســتان با یک مدال نقــره، یک برنز و 23 امتیاز، عنوان سوم را به دست آورد. تیم ارمنستان بــا یک مدال طلا، یک برنز و 22 امتیاز و تیم عراق با ســه برنز و 20 امتیاز در جایگاه چهارم و پنجم قرار گرفتنــد. این دوره از مســابقات ‪G 1‬بود و به دارنــدگان مدال طلا، نقره و برنز به ترتیب 10،6و 3.6 امتیاز در راســتای افزایش رنکینگ المپیکی تعلق میگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.