تذکر ظريف دببارهه حرفئظزنان یحرمتسجيرانميهنجاومرشديگرجستان

Shargh - - دیپلماسی -

محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشــورمان و هیئت اقتصادي همراهش دومین روز از ســفر سهروزه خود به آســیاي میانــه را در تفلیــس گذراندنــد. او عصر یکشــنبه از تهران رفت و در مقصد نخست با قربانقلي بردياف رئیسجمهوري و رشــید مرداف وزیر خارجه ترکمنســتان رایزني کــرد. یکي از نتایج ایــن رایزنيها بازشــدن گره از توافق اســترداد مجرمان میان ایران و ترکمنســتان بود. آنطور که سیدمحمد احمدي سفیر کشورمان در عشقآباد به خبرگزاري آنا گفته است «با بررســی پروندهها، تبادل مجرمــان در آینده نه چندان دور انجــام خواهد شــد». ظریف در ادامه این ســفر به گرجســتان رفت و بــا مقامات این کشــور از جمله رئیسجمهوري، نخستوزیر، وزیر امور خارجه، رئیس پارلمان و وزیر اقتصاد ملاقات کرد. گرجســتان یکي از دیگر جمهوريهاي جداشده از شوروي سابق است که از شــمال با روســیه، از جنوب با ترکیه و ارمنستان و از جنوبشــرق هم با جمهوری آذربایجان هممرز است. گرجســتان به خاطر ایــن موقعیت ویــژه جغرافیایی روابــط خوبي بــا اتحادیه اروپا دارد و مایل اســت که عضو این اتحادیه شود. روشــن است که عضویت این کشــور در اتحادیه اروپا فرصتهای گسترده اقتصادی، اجتماعی و سیاســی به همراه خواهد داشت بنابراین گســترش روابــط و همکاريها با تفلیــس از اهمیت ویژهاي برخوردار اســت. اما نزدیکــي به اتحادیه اروپا همه مزیت این کشــور نیســت و امکان همکاريهاي ترانزیتــي نیز نکته درخورتوجهي اســت. ظریف نیز در ابتداي این ســفر، وقتي اهداف خود را تشریح ميکرد، به این موضوع پرداخت و گفت: «امکان همکاریهای ترانزیتي با گرجســتان برای وصلکردن دریای سیاه به خلیج فارس و اقیانوس هند وجود دارد که راه بســیار مطلوبی برای آینده ترانزیت و راهگذر شــمال-جنوب در جهان خواهد بود.»

گرجستان؛ پل ارتباطي ايران و اروپا

ظریــف دیروز مورد اســتقبال معــاون وزیر خارجه گرجســتان قرار گرفت و ســپس در ملاقات با میخائیل جانلیــدزه همتاي گرجــي خود راهکارهاي گســترش فراگیر همکاريها را بررســي کرد. ظریف در نشســت خبري مشترك بعد از این ملاقات از برنامه سفر گئورگی کویریکاشویلی نخستوزیر این کشور به تهران در آینده نزدیک خبر داد.

او ضمن اشــاره بــه برنامههــای دو کشــور برای گســترش فراگیر همکاریها گفت : «زمینههای مختلف همکاری را در نشســت امروز بررسی کردیم که شامل ترانزیت، صنعت، آموزش و همکاری در ســازمانهای بینالمللی و مســائل منطقهای اســت. راهگذر خلیج فارس به دریای ســیاه نیز فرصتی است که در صورت اجرائیشدن، کشــورهای منطقه را بیشــتر به یکدیگر نزدیک میکند، هزینههای انتقــال کالا کاهش مییابد و ایران، آذربایجان و ارمنســتان هم میتوانند همکاری مشترکی داشته باشند».

وزیر خارجه گرجستان نیز این مذاکرات را گام بسیار مهمي در راســتاي توســعه همکاريهــاي دوجانبه توصیف کرد و گفت: «سال 201۶ میزان مبادلات تجاری دو کشور نسبت به سالهای گذشته 50 درصد افزایش یافته است و اکنون نیز این روند ادامه دارد».

جانلیــدزه ادامــه داد: «ابعــاد مختلــف همکاری در زمینــه حملونقل در حال توســعه اســت. کریدور حملونقــل ریلی را تعریف کردهایم. قرار اســت طرح مشــترکی با تهران اجرا کنیم که میتوانــد کالاها را از آســیای میانه، ایران و گرجستان به اروپا منتقل کند. در واقع با این طرح، از راهگذر جایگزین برای کشــورهای مختلف اســتفاده میکنیم تا پــل ارتباطی ایران و اروپا محسوب شود».

دیدار با ایراکلي کوباخیــدزه رئیس پارلمان و اداي احتــرام بــه قهرمانان ملــي گرجســتان برنامه بعدي ظریف بود. ظریف با ابلاغ سلام رئیس مجلس شورای اسلامی، بر ضرورت افزایش مناســبات پارلمانی تأکید کرد. او همچنین با اشــاره به افزایش دیدار ایرانیها از گرجســتان، بر لزوم تشویق و ترغیب گرجستانیها برای دیدار از کشــور زیبای ایران تأکید کرد. گفتني است وزیر امور خارجه کشورمان در پایان دیدار، دفتر ویژه پارلمان گرجستان را امضا کرد. او سپس در جایگاه قهرمان ملی گرجســتان حضور یافت و با قــراردادن تاج گل به آنان ادای احترام کرد.

بررسي موضوع بياحترامي به حجاب

گئورگي کویریکاشــویلي نخســتوزیر گرجســتان میزبان بعدي ظریف بــود و در این ملاقات ضمن ابراز تعجب از شــنیدن موضوع حرمتنگذاشتن به شئونات زنان مســلمان در گرجستان گفت: «دستور خواهم داد این موضوع زود بررســی شود. نمیتوانم تصور کنم به زنان مسلمان در خاک گرجستان توهین شود.»

گفتني اســت که ولي دادشــي نماینده آســتارا در مجلس شوراي اســلامي دیروز همزمان با سفر ظریف بــه گرجســتان از آنچــه «واکنــش انفعالــي در برابر برخوردهای اهانتآمیز با شــهروندان ایرانی در برخی از کشورها» مينامید، انتقاد کرده و گفته بود: «تعدادی از زنان ایرانی را در فرودگاه تفلیس به بهانه بازرسی در ملأعام لخت کردهاند .»

او از دســتگاه سیاســت خارجی کشور خواست این موضوع را پیگیــری کنند و نتیجه را بــه مجلس ارائه دهند. مســعود پزشــکیان نایبرئیس اول مجلس در پی ایــن اخطار خطاب به داداشــی گفت: «اگر مدرکی دراینبــاره در اختیار داریــد ارائه دهید تا بــه نماینده وزارت خارجه که در مجلس حضور دارد، تحویل شود تا پیگیــری صورت گیرد». به هر حال ظریف در ملاقات با نخســتوزیر گرجستان این مســئله را پیگیري کرد و رعایت احترام گردشگران ایرانی و حفظ شئونات بهویژه در قبال بانوان مسلمان بهطور اعم و زنان ایرانی بهطور اخــص را از الزامهای پیشــرفت صنعت گردشــگری خوانــد. ظریف همچنین از آمادگي بــراي همکاري در عرصههاي بانکي، کشاورزي، آب، ساختوساز، فناوري و توسعه گردشگري خبر داد. نخستوزیر گرجستان نیز با اشــاره به برنامه سفر هفته آینده خود به ایران گفت: «آمادگی داریم در تمامی زمینههایی که طرح شــد، با جمهوری اســلامی ایران همکاری کنیم». او همچنین بر ایــن موضــوع تأکید کرد کــه بــدون همکاریهای بانکی قادر نیســتیم روابط اقتصــادی را ارتقا دهیم و عادیسازی سازوکارهای بانکی ضرورت دارد.

وزیرخارجه کشــورمان در ادامــه برنامههاي کاري فشــرده خود بــه کاخ ریاســتجمهوري گرجســتان رفت و بــا گئورگیمارگولاشــویلي رئیسجمهوري این کشــور ملاقات کرد. آنهــا در این دیدار لزوم گســترش فراگیــر همکاریهــا و بهرهگرفتــن از نتایــج مذاکرات انجامشــده را مورد تأکید قــرار دادند. طرفین همچنین دربــاره همکاریهــای تجــاری، اقتصــادی، بانکــی، کشــاورزی، تبادل زندانیها و کریــدور ترانزیتی خلیج فارس- دریای سیاه گفتوگو و تبادلنظر کردند.

مذاكرات اقتصادي

همراهــي ظریف با یك هیئت اقتصادي، مشــخص ميکند که توســعه مناســبات اقتصادي با کشــورهاي مقصد هدف اصلي این ســفر است. از همین رو او روز گذشته علاوه بر شرکت در نشست مشترک اقتصادي با گئورگي گاخاریا وزیر اقتصاد و توســعه پایدار گرجستان نیز ملاقات و درباره افزایش همکاريها در عرصههاي تجارت، ترانزیت و بخشهــاي مالي و بانکي گفتوگو کرد. ظریــف در جریــان مذاکرات خود در گرجســتان مهمتریــن محورهــای همکاری دو کشــور را ترانزیت، صنعت، آموزش و همکاری در سازمانهای بینالمللی و مســائل منطقهای اعلام کرد و گفت: «راهگذر خلیج فارس به دریای ســیاه نیز فرصتی است که در صورت اجرائیشدن، کشــورهای منطقه را بیشــتر به یکدیگر نزدیک میکند، هزینههای انتقــال کالا کاهش مییابد و ایران، آذربایجان و ارمنســتان هم میتوانند همکاری مشترکی داشته باشند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.