كوتاه ديپلماسي

Shargh - - دیپلماسی -

امضای اولین قرارداد همــکاری ايران و اروپا در زمینه ايمنی هستهای ایسنا:

کمیســیون اروپا اعلام کــرد: برای اولین بار توافقی برای همکاری با ایران در زمینه ایمنی هستهای امضا کرده است. کمیسیون اروپا روز سهشنبه با انتشار اطلاعیهای که روی وبسایت اتحادیه اروپا قرار گرفته اســت، اعلام کرد که این نهاد اروپایــی در چارچوب برنامه جامــع اقدام مشــترک )برجام( بــرای اولین بار توافقی بــرای همکاری با ایــران در زمینه ایمنی هستهای امضا کرده است. در ادامه این اطلاعیه آمده است: روابط ایران و اتحادیه اروپا در یک دهه گذشته در عرصههای مختلف جریان داشــته و بهتازگی نیز تحت تأثیــر گفتوگوهای بینالمللــی درباره برنامه هستهای ایران و رژیم تحریمها علیه ایران بوده است. لغــو تحریمهای ایران مســیری جدید بــرای تجدید روابطی گستردهتر را باز کرده است. کمیسیون اروپا در ادامه اطلاعیه خود آورده اســت: هــدف از این پروژه 2.5 میلیــون یورویی ارتقای ظرفیــت و تواناییهای ایران در زمینه ایمنی هســتهای اســت کــه از طریق فراهمکردن امکان مطالعه برای مرکز ایمنی هستهای آنگونه که در برجام تعیین شده است، انجام خواهد شد. کمیســیون اروپا از نظام ایمنی هستهای ایران در زمینه توســعه چارچوب نظارت هستهای پشتیبانی و در راستای دستیابی ایران به کنوانسیونهای هستهای بینالمللی شامل کنوانسیون ایمنی هستهای همکاری و نتایج تست مقاومت را که قرار است در نیروگاه برق هستهای بوشهر انجام شود، بررسی خواهد کرد. این پروژه بخش اولیــه از یک اقــدام پنجمیلیونیورویی اســت که اتحادیه اروپا ذیل ســند همــکاری ایمنی هستهای در سال 201۶ آن را تأیید کرد. پروژه دوم برای انجام «تست مقاومت» در نیروگاه هستهای بوشهر نیز قرار است در هفتههای آینده امضا شود.

نشست كارشناسی اجلاس آستانه در تهران

ایسنا: نشست کارشناسی اجلاس آستانه در تهران برگزار شــد. در این نشســت نمایندگانی از کشورهای ایران، روســیه و ترکیه بهعنــوان ضامن آتشبس در سوریه در چارچوب روند آستانه و همچنین نمایندهای از سازمان ملل بهعنوان ناظر حضور دارند. این نشست در دفتر مطالعات سیاســی و بینالمللی وزارت امور خارجه و در پشت درهای بســته برگزار شده است و به مدت دو روز ادامه خواهد داشــت. این نشست در راســتای ترتیبات هماهنگی نظارت بر روند آتشبس در سوریه برگزار شده است.

ادعای يک مقام پیشــین ونزوئــلا درباره صدور گذرنامه غیرقانونی برای شهروندان ايرانی

ایســنا: یک مقام پیشــین ونزوئلا مدعی شــد که این کشــور به طور غیرقانونی برای شهروندان برخی کشورهای خاورمیانه، ازجمله ایران و سوریه گذرنامه صادر کرده اســت. به نوشــته روزنامه میامی هرالد، ولادیمیر مدرانو رنگیفو، رئیس پیشین دفتر مهاجرت و شناسایی ونزوئلا، مدعی شده است که ونزوئلا در یک سال گذشته برای حدود 10 هزار شهروند از کشورهای خاورمیانه، شــامل ایران و سوریه گذرنامه غیرقانونی صادر کرده است که تمام این اقدامات با اطلاع طارق العســیمی، معاون رئیسجمهور این کشــور، انجام گرفته اســت. مدرانو در ادامه ادعاهــای خود گفته بیشتر این گذرنامهها از کنسولگری ونزوئلا در دمشق، پایتخت سوریه صادر شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.