زنان قربانی خشونت مواد مخدر صنعتی

Shargh - - دیپلماسی -

پیامدهایــی که خشــونت در بین ایــن زنان ایجاد میکند، پدیده همسرکشی است که بهتازگی یک مورد در کرمانشــاه گزارش شده اســت. از طرفی خودکشی نیز در میان این زنان بهکرات دیده میشــود. در سطح میانــی جامعــه نیز این زنــان به خاطــر جلوگیری از رفتن آبرو ترجیح میدهند درباره این مســائل با کسی صحبت نکنند و همین مسئله پنهانکاری باعث تجدید خشــونت در میان آنها میشــود. آزارهای جنسی به پلیس اعلام نمیشود. ما در این محلات شاهد هستیم که کودکان دزدیده میشــوند و بعد از چند روز که به خانه برمیگردند به آنها تجاوز شــده و کســی پیگیر این مســائل نمیشــود». مظفریان در پایان با اشاره به راهکارهای موجود برای حل این وضعیت عنوان کرد: «ایجاد خانههــای امن برای این زنــان و تغییر قانون میتواند به عنوان مهمترین راهکارها شــمرده شود». در ادامه این نشســت مطهره ناظــری، وکیل پایه یک دادگســتری گفت: «خشونت علیه زنان بحثی جهانی است و کلیه کشــورها درگیر این نوع خشونت هستند و مطابق بررسیها خشــونت علیه زنان مانع توسعه کشــورها میشــود. وقتی در میان اقشــار آسیبپذیر خشــونت رواج پیدا میکند، مســئله دامان مادران را خواهد گرفت. اهمیت خشــونت به مــادران چندین برابر دیگر خشونتهاست، چون نقض حقوق کودکان را نیز در پی خواهد داشــت. از طرفــی زنان باردار نیز در صورتی که مورد خشونت قرار بگیرند ممکن است با ســقطجنین مواجه شوند». او با اشــاره به قوانین حمایتی تصریــح کرد: «قوانین داخلــی و بینالمللی بســیاری در منع خشونت وجود دارد، اما در بسیاری از موارد ناکافی به نظر میرسد و باید روی آنها بازنگری جدی صــورت بگیرد. موضوع دیگر اصلاح سیســتم قضائی اســت. ما در دادگستری بیشــتر جوی مردانه داریم و همین مســئله باعث میشــود که زنان دچار مشکلات فراوانی در سیستم قضائي باشند. ایجاد این رویکردها زمانبر اســت به همین جهت درخصوص خشــونت علیه زنــان، بــودن بخشنامــهای که در موارد اورژانســی به آن مراجعه شود ضروری به نظر میرسد». همچنین عالیه شــکربیگی جامعهشناس و اســتاد دانشگاه در پایان این نشست خاطرنشان کرد: «خشــونت علیه زنان در ســکونتگاههای غیررسمی بیشتر محسوس است و در محلات حاشیهنشین رو به افزایش اســت. هرگونه خشونت چه در سطح کلان و چه غیرکلان میتواند روح و روان زنان را نشانه بگیرد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.