مانور شبانه در خلأ امنيت

Shargh - - دیپلماسی -

اخترمحمد ماکویی:

دوشنبهشب در آسمان شهر هرات صدای هر نوع سلاح سبک و ســنگینی شنیده میشد، گویا میدان رســمی جنگ است، حتی منور هم شلیک میکردند.

آن شــب معلوم شــد که وضعیت افغانســتان خیلی بدتر از این حرفهاست که در رســانه به نمایش گذاشــته میشــود. هرکس اســلحهای داشــت رفــت روی پشــت بــام خانه و اندازه چند خشــاب رو به آســمان شلیک کرد، صدای کلاشــنیکوف و مسلسل به طور مداوم و حتی از خانه همســایهها شنیده میشد و آســمان هم پر بود از نور گلولههای شلیکشــده. هرگوشه فردی دیده میشد کــه لولــه تفنگش را رو به آســمان گرفته و شــلیک میکرد، آن شــب مانور قدرت یکی از «فرماندهان جهادی» بود که رعبووحشت را بــه جان شــهروندان هرات انداخت. میگویند جشــن فتح هرات اســت، فتح هرات از دســت ارتش سرخ شوروی، اگر بشود نامش را فتح گذاشت، چون همین اکنون تانکهای نیرویهای ایتالیایی گاهی در وســط شــهر جولان میدهند و اگر جنبنده نزدیکشــان شود، لوله مسلســل را به طرفش میگیرند؛ تنها تفاوتشان با روسها هم این اســت که روسها پول نداشــتند ولی ایتالیاییها پول دارند. آن شــب در هرات یکی از صحنههای فیلم «رامبو» به نمایش گذاشــته شد و همه به عبــارت «خلأ قدرت» ایمان آوردنــد، مردم فهمیدنــد درحالحاضر قدرت در دست هیچکســی نیست، این فرمانده جهادی که پس از جهاد خود هم دست از سر ملت مظلوم افغانستان بر نداشته در یکی از مجللترین خانههای شهر زندگی میکند درحالیکه ســرباز زیر دستش که «روسها را بیرون کرد»، در دخمهای اطراف شهر. اما اینجا سؤالی مطرح میشود که دولت وحدت ملی دقیقا چه نقشی بازی میکند. یکی از شــبکههاي تلویزیونی نام خوبی روی این دولت گذاشــته است «وحشت ملی». یکی از مواردی که این فرمانده جهادی برای آن مانور قدرت کرد این است که وی از نداشتن مقام در دولت بهشدت عصبانی است آن شب هرکسی که برای دردستگرفتن کنترل هرات اقدام میکرد، قطعا موفق میشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.