بهترینها کوتاهترینها هستند

Shargh - - دیپلماسی -

پوریا عالمی:

بــا توجه به اتفاقاتی که در ترکیه و منطقه افتاد، از ما خواستند بهعنوان بیخ قضیه، مصاحبهای با آقای اردوغان داشته باشیم.

بیــخ: شــما از کــی فهمیــدی کــه میخواهی رئیسجمهور بشوی؟

اردوغــان: من از همــان کودکی که تــوی کوچه میخواستم کاپیتان تیم فوتبال محله باشم فهمیدم که در آینده رئیسجمهور میشوم. بیخ: شما در کودکی کاپیتان فوتبال محلهتان شدید؟ اردوغان: نه. معلوم نیســت چطور یکشب همه اعضای تیم فوتبال محله ما دستوپاشــان شکست. کاپیتانمان هم هیچوقت پیدا نشد. به همین دلیل من رفتم یک محله دیگر و این داستان را تعریف کردم و با 51درصد قاطع آرا کاپیتان شدم.

بیخ: کی فهمیدی آدم بسیار فهمیده و قانونمندی هستی و اصولا کی متوجه شدی نگران مردم هستی؟

اردوغــان: از بچگــی فهمیدم. وقتــی بچه بودم نمیگذاشتم کسی به اسباببازیهام دست بزند، اما خودم با اســباب دیگران بازی میکردم. منتها دیگران مــن را درک نمیکردند و اسباببازیهاشــان را قایم میکردند. همین امر ســبب شــد ما تــوی فامیل یک همهپرســی انجام بدهیم و 51 درصــد قاطع آرا رأی بدهند که همه باید بگذارند من با اسبابشان بازی کنم. بیخ: قضیه کودتا چی بود؟ اردوغان: خیلی قضیــه خطرناکی بود. یکبار هم من بچه بودم و از مبصرمان خوشــم نمیآمد، ســرم را کوبیــدم به دیوار و گفتم کار مبصر بوده...، میدانید نتیجه چی شــد؟ قاهقاهقاه )میخنــدد( مبصر هنوز حبس اســت، ناظممان عوض شد، مدیر مدرسهمان هم ســکته کرد. 40 تا از بچههای مدرسه هم که انشا خوب مینوشــتند هنوز توی زیرزمین در رویشان قفل اســت. قاهقاهقاه... خیلی ترسناک بود... راستی خودم هم شــدم مبصر. منتها چه مبصــری؟ ناظم و مدیر مدرسهمان که ســکته کرده بودند و در نتیجه خودم مدرسه را میگرداندم.

بیخ: چرا رئیسجمهورها چهار، پنج سال کمشان است؟ و یکهو کاری میکنند که مادامالعمر بشوند؟

اردوغان: شما باید صنفی نگاه کنید. همه شغلها اســتخدام رســمی دارند جز رئیسجمهوری. ما چه گناهی کردیــم؟ من هیچی، خود پوتیــن هم مجبور شد توی قانون دســت ببرد. واقعا بهترینها توی دنیا کوتاهترینها هستند. مثل ماها.

بیخ: دیگر قضیه دارد بیخ پیدا میکند. بهتر است کرکره را پایین بکشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.