2 یك انعاتمراهض

رئيسي خواستار پخش نشدن اخبار رئيسجمهوري از صدا و سيما شد

Shargh - - صفحه اول -

شرق:

دو نامه علیه روحانی نوشته است. يکی خطاب به خودش، يکی به صداوســیما. مدعی شــده حســن روحانی از رانتی ويژه برخوردار اســت و رفتارش شائبه تبلیغاتی دارد و از صداوســیما هم خواسته در پوشش اخبار رياســتجمهوری تجديد نظر کنــد. اما واقعیت ماجــرا چیســت و در عمل صداوســیما چه کســی را بايکوت کرده؟ روحانی يا رئیســی؟ برای يافتن پاســخ درست بهتر اســت نگاهی به عملکرد ابراهیم رئیسی و جريان حامی او داشــته باشــیم. عملکرد رئیســی و حامیانش در اين مدت چگونه بوده است؟ در میان همه نامزدهای انتخاباتی شــايد بیشترين تبلیغ از آن او بوده و بعد هم باقر قالیباف. پوشــش گسترده صداوسیما از رئیسی، منجر به انتقادات بسیاری شد. رئیسی در حالی معترض پخش تصاوير رئیسجمهوری از صداوســیما شــده اســت که پخش مکرر تصاوير ابراهیم رئیســی در شــبکههای صداوســیما در قامت امام جماعت در حــرم امام رضا)ع( موجب انتقــاد برخی از نمايندگان هم شده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.