جناب آقایان مهندس محمدعلى و محمدرضا آقائى زاده نیكجو

مصیبت درگذشت پدر گرامیتان حاج اسداله آقائى زاده نیكجو

Shargh - - صفحه اول -

را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند سبحان برای آن مرحوم علو درجات و برای شما و سایر بازماندگان صبر و اجر آرزومندیم.

مجید پورخدایى-کیانوش امیرمظاهری

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.