رئیسی چرا دست به قلم شد

Shargh - - سیاست -

شــرق، مرجان توحیدي:

سیدابراهیم رئیسی روز گذشته در دو نامه به حسن روحانی و رئیس سازمان صداوسیما، رعایت اخلاق انتخاباتی را گوشــزد کرده اســت. بعد از سخنرانی رئیسی در یکی از دانشگاههای کشور، این اولین حرکت جدی رئیسی بعد از ثبتنام او محسوب میشود؛ یکی نامه به رئیسجمهــوري و توصیه اخلاقي به او و دیگــری به رئیس ســازمانی که حتی ثبتنام شــخص رئیســی را پوشــش زنده داد. رمزگشــایی از این حرکت رئیســی کار سختی به نظر نمیرسد. او با اینکه خواسته با این کار رقیب خود را بر اساس ظنی که دارد، نصیحت کند؛ اما به نظر میرســد در پس این حرکت دنبال کسب وجهه اســت؛ موضعــي پدرمآبانــه و خیرخواهانه تا از رهگذر آن بتواند اندوختهای برای خود ذخیره کند. علی تاجرنیا و جهانبخش خانجانی هر دو این حرکت رئیسی را «تبلیغاتی» توصیف کردند؛ یعنی تبلیغ نامحسوس آن در پــسِ انذاردادن به رقیب که خودش تبلیغ زودهنگام انجام ندهد.

ژستتبلیغاتیاخلاقمدارانه

درهمینبــاره، علی تاجرنیا، از اعضــای اتحاد ملت، در گفتوگــو بــا «شــرق» در ارزیابــی خــود از حرکت رئیســی و این نامهنگاریها گفت: «تجربه انتخاباتی که رئیسجمهور مســتقر برای دوره دوم هم اعلام نامزدی میکند، تنها مربوط به این دوره نیســت؛ بلکه مربوط به چهار دوره گذشته است؛ از دوره ریاستجمهوری مقام معظم رهبری گرفته تا هاشمیرفســنجانی، سیدمحمد خاتمی و محمود احمدینژاد. در گذشته به طور عرفی در ایام تبلیغات، پوشــش آنچه در فضای تبلیغاتی رخ میداد، بــرای رئیسجمهور ممنوع بود و صداوســیما هم به آن نمیپرداخــت؛ اما به آنچه مربوط به وظایف رئیسجمهــوري بود، پرداختــه میشــود.» این فعال سیاســی ادامه داد: «نمیتوان رئیسجمهور را محدود کرد که وظایف خود را انجام ندهد. در گذشــته مثلا اگر ســخنان رئیسجمهور در یک ســتاد انتخاباتی و نظایر آن انجام میشد، حتما پوشــش داده نمیشد؛ بنابراین، این اولینباری اســت که به پوشش برنامههایی که جزء وظایف رئیسجمهور اســت، اعتراض میشود. تاجرنیا تأکید کرد: «در حقیقت رئیســی با نوشتن این نامه بیش از اینکه از صداوســیما بخواهد عدالــت را رعایت کند، گویا دنبال اثرگذاری از رهگذر این نامه است؛ یعنی آقاي رئیسی دنبال پیامدهای نامهای است که نوشته است. از نظر من این نامه بیشتر یک ژست تبلیغاتی اخلاقمدارانه است».

او در ادامــه صحبت خود، به موضــوع تریبونهای رســمی کشور و میزان استفاده از آنها اشاره کرد و گفت: «بحث دیگر این اســت که موضوع برقراری فرصتهای

برابــر بههیچعنوان محدود به صداوســیما نمیشــود. تریبونهای عمومی زیادی هســتند که عموما در اختیار روحانیــت، هیئتها و برخي نهادها اســت که بعضا از آن استفاده شده و عدالت رعایت نمیشود؛ بنابراین این سؤال مطرح میشود که وقتی رئیسی به پوشش خبری برنامههای رئیسجمهور مســتقر اعتــراض میکند، آیا

به پوشــش خبری ثبتنام خود از سوی شبکه خبر هم اعتراض کرد؟ آنهم در شرایطی که آن برنامه به صورت زنده پوشش داده شد.

ناپختگیسیاسی

جهانبخــش خانجانــی، از اعضای شــورای مرکزی حزب کارگزاران، هم در گفتوگو با «شرق» اول این نکته را مورد توجه قرار داد که صداوسیما موظف به پوشش برنامههای دولت اســت. او گفت: «صداوســیما وظیفه دارد مباحث حاکمیتی ازجمله عملکرد قوای سهگانه را پوشــش دهد. وقتی رادیو و تلویزیون، دولتی اســت و از امکانات دولتی تغذیه شده و رئیس آن در جلسات هیئت دولت شــرکت میکند، وظیفه دارد عملکرد دولت را در سطح کلان پوشش دهد».

خانجانــی دربــاره علت ایــن نامهنگاری رئیســی گفــت: «به نظر من اگرچه نامهنگاری رئیســی در ظاهر اخلاقمدارانه اســت؛ اما در باطن خــود از نوع دیگري اســت. از این جهت، نوعــی ناپختگی سیاســی در این رفتار دیده میشــود که یک کاندیدا به صداوسیما درباره رئیسجمهــور مســتقر اینگونه توصیــه میدهد. این درحالی است که صداوســیما خودش در مسیر منویات ایشان حرکت ميکند و بیش از این توصیهکردن، اجحاف بیشتر در حق دولت است».

این فعال سیاســی ادامه داد: «من به عنوان کســی

که در بدنه وزارت کشــور حضور داشته و سخنگو بودم، طبعا برنامههای صداوســیما را رصد میکردم. آنچه در رابطه با وظایف ذاتی و حاکمیتی رئیسجمهور مســتقر مطرح شــده، صداوسیما درباره پخش آن مانعی ندارد. در مقررات هم به این موضوع تصریح شــده است. شما نمیتوانید یک ماه فعالیتهای رئیسجمهور مستقر را نادیده بگیرید به صرف اینکه ایشان نامزد شده است».

او افزود: «در زمان ریاستجمهوریهای سابق، مانند آقای هاشمی و احمدینژاد، هم همین وضعیت حاکم بوده اســت. آقای رئیسی میتوانند به آرشیو برنامههای صداوســیما و کنداکتور برنامه دسترسی داشته باشند و بررســی کنند در دورههای گذشته شــرایط چگونه بوده است».

او تأکید کرد: «باید هرکسی متولی رفتار خودش باشد. هر فردی باید با عمل خود دیگران را به تقوا دعوت کند؛ بنابراین انتشــار این نامه از سوی رئیســی، ظاهرا ژستی تبلیغاتی و نوعی مخدوشکردن فضای سیاسی جامعه اســت و ناخودآگاه به جنگ روانی پرداخته اســت. این حرکت آقای رئیسی سزاوار این فضای انتخاباتی نیست».

خانجانی در آخر تأکید کرد: «رئیسی چهره برجستهای در حوزه قضائی به شمار میرود و بعید بود ایشان چنین رفتاری را از خود بروز دهد. این از اشــتباهات مشــاوران ایشان است».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.