الو شرق 88640260

Shargh - - سياست - sharghline@sharghdaily.ir پیامک: 30004699

گلایه از سازمان ثبت اســناد و املاک: ریاست محترم سازمان ثبت اســناد و املاک و مستغلات کشــور، اینجانب برای فروش یک واحد آپارتمان به یکی از دفاتر اســناد رســمی مــلارد مراجعه کردم؛ اما در سیستم رایانه به علت تشابه اسمی، ممنوعالمعاملــه شــدم. برای رفع این مشــکل، حضوری به ســازمان مربوط مراجعــه کردم که نامهای تحویلم دادند و به دفترخانه یادشده ارائه دادم. اینبار برای خرید خانه به دفتر اسناد رسمی شــماره 339 تهران مراجعه کردم؛ اما در رایانه، دوباره ممنوعالمعامله شدم، در نهایت دفعه قبل مشخص شد هویت فردی شبیه من است، اما نام پدرش با من تفــاوت دارد، چرا تابهحال برای رفع مشکل ایجادشده اقدام قانونی انجام نشده است؟

علیاکبر فرقانی کارمند تنبل! برای انجام کار بانکی، پنجشــنبه 24 فروردین به بانک مســکن واقع در خیابان 17 شــهریور، خیابان ابنسینا، میدان شکوفه رفتم، دو قطعــه چک رمزدار بانکی بین شــعب و مقداری هم چکپول )تراول(، میخواســتم. مسئول یکی از باجهها کلی ســرم غُر زد تا کارم را انجام دهد. با اینکه برای صدور هــر برگ چک بانکی رمزدار، پنجهزار تومان کارمزد از مشــتریان میگیرند، چرا در انجام وظیفه تنبلی میکنند؟ آیا کارمند یادشده حقوق نمیگیرد تا کار مشتریان را انجام دهد؟ از مشتریان بانک

درخواســت از شــهرداری منطقه 14: ساکنان خیابان شکوفه از مســئولان شهرداری منطقه 14 تقاضا دارند بین کوچههای رازی غربی و شــرقی، پل سیمانی یا فلزی ماشینرو نصب کنند تا اهالی برای رفتوآمد به دو کوچه روبهروی هم مشکل نداشــته باشند. وســط این دو خیابان مخزن زباله گذاشتهاند! از ساکنان کوچه رازی شرقی

درخواست از شورای شهر: شهردار تهران بدون درنظرگرفتن شــرایط مردم، در اقدامی غیراصولی برخی چهارراههای شــلوغ و میدان بهارســتان را با سنگفرشهایی که بیشتر موجب کُندی حرکت خودروها و آسیب به وسایل نقلیه مردم میشود، تزیین کرده اســت. از اعضای شورای شهر تقاضا داریــم شــهرداری را ملزم بــه آســفالت دوباره محلهایی که سنگفرش شده، کنند.

ابوالفضل کمیلی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.