دولت گذشته میتوانست، خودش عکس یادگاری میگرفت

Shargh - - اقتصاد -

شــرق:

دیــروز روز پاســخگویي بود؛ پاســخگویي بــه اتهاماتي که بــه دولت یازدهم زده ميشــود؛ اتهاماتي کــه بناي آن بر دروغ و کژي اســت. پس از طیبنیا، وزیر اقتصاد که پاسخ دروغپردازيهاي احمدينژاد را داد، اسحاق جهانگیري، معاون اول رئیسجمهــوری، هم به اتهام رســانههاي مدافع دولت قبل پاســخ داد. به گفته او: «برخی رسانهها نوشته بودند که عکس یادگاری با طرحهای دولت گذشــته. دولت گذشــته اگر میتوانســت خودش چنین عکسهایی میگرفت».

جهانگیری در مراسم بهرهبرداری از تصفیهخانه فاضلاب شهر پرند، گفت: دولت تدبیر و امید درباره تبعیــت از فرمانهای مقام معظم رهبری شــعار نداد؛ چراکه همه مســئولان کشــور موظف هستند در راستای جهتگیریهایی که رهبر معظم انقلاب ترسیم میکنند، حرکت کنند.

براســاس فرمایش مقام معظم رهبری ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باید نافذالکلمه باشد؛ اما این ســتاد فقط در حد قــوه مجریه عمل کرد و برای تحت مدیریت قراردادن قــوای دیگر اقدامی انجــام نداد و صرفــا در چارچــوب قوانین موجود عمل کرد.

گذر زمان صداقت دولتها را نشان ميدهد

وي افزود: گذر زمان صداقت دولتها را نشــان میدهد. خیلیها شــعار میدهند؛ اما وقتی که در کــوران اتفاقات بایــد از آزمایشها ســربلند بیایند، مشخص میشود که شــعارها برای منافع زودگذر خود با فریب ملت مظلوم بوده است.

معاون اول رئیسجمهوری در ادامه با اشاره به دستاوردهای سال گذشته که فراتر از هدفگذاریها بود، گفت: در سال گذشته قرار بود هفتهزارو ۵۰۰ واحد تولیدی راکد و نیمهفعال از تســهیلات بانکی اســتفاده کنند که با برنامهریزیهای انجامشده 23 هزار واحــد نیمهفعال و راکد موفق شــدند از این تسهیلات بهرهمند شــده و دوباره فعال شوند. قرار بود صادرات کشــور 2۰ درصد افزایش پیدا کند که میزان رشــد صادرات در سال 9۵ نسبت به سال 94 از نظر وزنی 3۸ درصد رشد داشت.

وی همچنیــن با اشــاره بــه تعییــن ۱۱۵ طرح اولویــتدار برای دســتگاههای اجرائــی مختلف در ســال 9۵، تصریح کرد: ایــن طرحها در اولویت نخست دســتگاهها قرار گرفت که یکی از مهمترین ایــن طرحها در حوزه نفت و گاز بود که در روزهای گذشته با حضور رئیسجمهوری در عسلویه افتتاح شد.

جهانگیري با اشــاره به اتفاقــات ناراحتکننده در دولت گذشــته افزود: شرکت ملی نفت در دوره گذشــته ۵۰ میلیــارد دلار از منابع بانــک مرکزی و ذخایر ارزی کشور در اختیار شرکتی به نام نیکو قرار داد تا برای اجرای طرحها این اعتبارات را به شرکت ملی نفت بدهد.

وی افزود: دومیلیاردو 7۰۰ میلیون دلاری که به بابک زنجانی داده شد، از همین محل بود که به آن شرکت دســتور دادند این مبلغ را به بابک زنجانی بدهد تا او در میان پیمانکاران توزیع کند.

جهانگیــری با بیان اینکــه پرداخت این مبلغ به بابک زنجانی بدون دریافت وثیقه مناســب صورت گرفته است، گفت: چند مقام دولتی روی یک کاغذ امضــا کردند که این پول به یکی از بانکهای خارج از کشور واریز شود و زمانی که امضا میکردند، هیچ گزارشی از وجود و سابقه چنین بانکی هم دریافت نکردند.

دولت گذشته اگر میتوانست، خود عكسهایی یادگاری با افتتاح طرحها میگرفت

جهانگیری با ابراز تأسف از انتشار برخی مطالب در برخی رسانهها درباره بهرهبرداری از این طرحها، خاطرنشــان کــرد: برخی رســانهها نوشــته بودند عکس یادگاری با طرحهای دولت گذشــته. دولت گذشــته اگر میتوانست خودش چنین عکسهایی میگرفــت؛ چراکــه هــم از درآمدهــای سرشــار برخوردار بود و هم وعده داده بود در مدت 3۵ ماه این طرحها را اجرا خواهد کرد.

معاون اول رئیسجمهوری در ادامه با اشاره به اقدامات گســترده دولت یازدهم از طرحهای پارس جنوبی بهعنوان یک افتخار بزرگ برای دولت تدبیر و امید یاد کرد و افزود: این طرحها با تمرکز ویژه به مرحله اجرا درآمده است. وی تصریح کرد: در سال ۸4 میزان برداشت ایران و قطر از میدانها مشترک پــارس جنوبی برابر بود؛ اما وقتــی که دولت تدبیر و امید کار خود را آغاز کرد، مشــاهده کردیم میزان برداشت قطر به دو برابر ایران رسیده و بهاینترتیب دهها میلیارد دلار سهم ملت ایران از بین رفته بود.

جهانگیــری بــا بیــان اینکــه اتفاقاتــی مانند اتفــاق بابک زنجانــی ناراحتکننده اســت، گفت: ناراحتکنندهتر از آن اینگونه سوءمدیریتهاســت که باعث غارت سرمایه ملت ایران شده است.

معــاون اول رئیسجمهــوری در ادامــه بــه دستاوردهای حوزه کشاورزی در سال اقدام و عمل نیز اشــاره و خاطرنشــان کرد: در ســال ۸2 جشن خودکفایی گندم در کشــور برگزار شــده بود؛ اما در ســال 92 مجبور بودیم که بیش از شش میلیون تُن گنــدم واردات کنیم. با تمرکــز و برنامهریزی دولت تدبیر و امیــد امروز یکــی از دغدغههای اصلی ما این است که ســه میلیون تُن گندم تولیدی مازاد را صادر کنیم.

وی ادامه داد: اقدام و عمل در وزارت نیرو نیز به اشکال گوناگون خود را نشان داد و هم در طرحهای بهرهوری شــبکه آب و برق و هم در آبرســانی به روســتاها و هم در مدیریت مصرف بخش شــرب، صنعت و کشاورزی متبلور شد و این در حالی است که این اتفاقات و دستاوردها در سالهایی به وقوع پیوسته است که درآمدهای کشور به حداقل رسیده بود.

جهانگیری ادامه داد: در دوره گذشــته با وجود درآمدهای سرشــار کشــور، آب آشامیدنی به شش هزار روســتا از طریــق تانکر انجام میشــد؛ اما در دولت تدبیر و امید به اندازه ۱۰سال در این زمینه کار شد و دستاوردهای خوبی در آبرسانی به روستاها حاصل شد.

ســوءمدیریت میتواند منابع كشــور را به آتش بكشد

معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه مدیریت خــوب میتواند معجزه کنــد و از حداقــل منابع، حداکثــر بهرهبــرداری را حاصل کنــد، اظهار کرد: سوءمدیریت میتواند منابع کشور را به آتش بکشد. متأســفانه قدر مدیریت در کشور شناخته نمیشود و گاهی سخنان دلسردکننده باعث میشود مدیران خوب و بیحاشــیه کشور نتوانند آنگونه که باید به مردم خدمت کنند.

وی همچنین با اشــاره به اقدامات خوب وزارت نیــرو در بخش مهار آبهای مــرزی، گفت: وزارت نیرو در این بخش اقداماتی را در چهار سال گذشته انجــام داده که در تاریخ ایران اســتثنایی اســت و استانهای غربی کشور به یك کارگاه تبدیل شدهاند.

گاهــی فــردی غیرانقلابــی خــود را انقلابی جا میزند

معــاون اول رئیسجمهــور همچنیــن در آیین افتتاح بیمارستان امام حسین شهرستان بهارستان، با بیان اینکه ضعف در اداره کشــور خســارتهای زیادی به کشــور وارد کرد، گفت: برخی خسارتها قابــل جبران نیســت یا جبــران آنها زمــان زیادی میبرد؛ مثل اینکه فردی غیرارزشــی خود را ارزشی نشــان داده یا فردی غیرانقلابی خود را انقلابی جا بزند.

جهانگیری با اشــاره به افزایش درآمد نفتی در ســالهای اخیر و مشــهودنبودن تأثیر آن بر زندگی مردم و کشور تصریح کرد: منظور من این نیست که پولها را خوردند، بردند یــا دزدی کردهاند. من این حرف را نمیزنم، اما بدمدیریتکردن میتواند آینده یک کشور را نابود کند.

معــاون اول رئیسجمهــور افــزود: ایــن نظام نیازمند یکســری ازخودگذشتگیهاست، اما برخی فکر میکننــد موفقیتها در این کشــور فقط برای خودشان اســت. ما در مقطع حساســی هستیم و باید تصمیمات دقیق و مهمــی بگیریم. امیدواریم حرکت توسعهای برای کشور نیز ادامه پیدا کند.

در مراســم بهرهبرداری از تصفیهخانه فاضلاب شــهر پرنــد، وزیــر نیــرو هــم اجــرای طرحهای تصفیهخانــه فاضــلاب را گامی در جهــت بهبود محیطزیســت و اســتفاده از پســاب در مصــارف کشــاورزی، صنعتی و تغذیه آبخوانها دانســت و گفت: بیتردید بزرگترین طرحهای زیستمحیطی، پروژههای جمعآوری فاضلاب و تصفیهخانه است.

چیتچیان گزارشــی از اقدامــات دولت تدبیر و امید در آبرسانی به روستاها ارائه و تصریح کرد: در ســال ۸۵ به ۱۵7 روستا، در سال ۸6 به ۱۸9 روستا، ســال 92 به 476 روستا، ســال 93 به ۸24 روستا، ســال 94 به 942 روستا و در ســال 9۵ به دوهزارو 9۵۸ روستا آبرسانی شــد که این به معنای کار و تلاش دولت یازدهم است.

وزیر نیرو تصفیهخانه شــهر پرند را سیویکمین تصفیهخانــه بــزرگ فاضــلاب در دولــت یازدهم دانست و گفت: در چند ماه آینده ۱۰ واحد دیگر هم به مدار خواهد آمد.

چیتچیان افزود: از قبــل از انقلاب تاکنون، این تصفیهخانه صدونودونهمین تصفیهخانه است که وارد مدار شــده و این یعنی در حدود ۵۰ سال 2۰۰ تصفیهخانــه و در مدت چهار ســال دولت تدبیر و امید 4۰ واحد ســاخته شده و به بهرهبرداری رسیده اســت. وی با بیان اینکه در سال گذشته 23 قرارداد بــا بخش خصوصی به ارزش هــزار میلیارد تومان برای اجرای طرحها منعقد شــد، گفت: در روزهای آینده نیز 2۱ قرارداد با ارزش دو هزار میلیارد تومان منعقد میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.