«نامزد پوششي» اتفاق جدید در انتخابات 96

Shargh - - سیاست -

... برخــي این کار را وصیت هاشــمي و برخي توصیه ســران اصلاحــات به روحاني دانســتند. عدهاي آن را «کمك به روحاني » دانستند و عدهاي آن را «رکــب به روحانــي» ميداننــد که ممکن اســت حرص قدرت، فــرد پوششــي را به رقیب واقعي تبدیل کند. اما پرســش اساســي این است که طرح این مســئله و این ورود براي چیست؟ آیا روحاني مشــکل تکلم و بیــان دارد؟ قطعا خیر! روحانــي خطیب توانمنــدي اســت و از این نظر ســرآمد اســت. اگر فرض بر این است که مهرهها به صورت شطرنجي با رقیب چیده شوند، باز چند نفر به یك نفر به نفع روحاني اســت و مظلومیت تولید ميکند. یکي از دلایــل پیروزي احمدينژاد در 1388 همیــن مســئله بود. یعنــي چند نفر را به هاشــمي ارجاع داد و همــه را پازلي در مقابل خود تعریف کرد و موفق شــد. ... اما شــاید بتوان مهمتریــن دلیــل آن را اشرافنداشــتن کاندیداي اصلــي دولت مســتقر بر فضاي عمومي کشــور دانســت. پیچیده و تخصصيشــدن ســؤالات در مناظرات اشراف بر جزئیات را لازم دارد و روحاني بارها ضعف در این اشراف را لو داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.