جزئیات مذاکره اصلاحطلبان با روحانی

Shargh - - سیاست -

محمدجــواد حقشــناس:...

دغدغــه بــرای اصلاحطلبان وجود داشــت که اگــر آقای روحانی بــه تنهایی در انتخابات شــرکت کند، بــا اتفاقات غیرمنتظره و از جمله رد صلاحیت احتمالی ایشان چه کار باید کرد. این در حالی اســت که صلاحیت آیتالله هاشــمی به عنوان یکی از اســتوانههای نظام در انتخابات ریاســتجمهوری تأیید نشــد و از ســوی دیگر این اتفاق برای آیتالله سیدحســن خمینی در انتخابات مجلــس خبرگان نیز رخ داد. در نتیجه اصلاحطلبــان این وضعیت را پیشبینی کردند که ممکن اســت به هر دلیل کاندیدای مورد نظر آنها مورد تأیید شــورای نگهبان قرار نگیرد. به همیــن دلیل تدبیر لازم دراینزمینه اتخاذ شــد و با صحبتهایی که با آقای جهانگیری شــد ایشان را ترغیب کردند که در انتخابات ثبتنام و در کنار آقای روحانــی با اصولگرایان رقابت کند. از ســوی دیگر برای حضور آقــای جهانگیری در انتخابات با آقای روحانی نیز مشورت صورت گرفت و آقای روحانی نیز با رضایت خاطر قبول کردند ... .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.