فرار از گوی داغ؛ عملیات غیرممکن

Shargh - - سیاست -

محمــد صرفــی:..

آقــای روحانــی و یــاران ضربهگیرش در انتخابات میکوشــند رقیبان خود را کســانی جلوه دهنــد که در پی نابــودی برجام هســتند و رأی بــه آنها بهطور خــودکار به معنای ازبینرفتــن برجام اســت و از این منظــر صحنه را بــه دوقطبی برجامیان- نابرجامیــان تبدیل کنند و اجازه شــکلگیری فضای واقعــی و عقلانی را در این خصوص ندهند... جریان موســوم به اعتدالاصلاحات به دنبال برجســتهکردن آن اســت، یک محور نیز وجود دارد که پاشــنه آشــیل آن بوده و بهشدت از آن فراری است و از طرح هر موضوعی که باعث شــود این محور به حاشــیه رانده شود، بهشــدت استقبال میکند و آن محور چیزی نیست جز اقتصاد و وضعیت معیشت مردم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.