وسوسههای اقتصادی، نیروهای مسلح را از مأموریت اصلی دور میکند

Shargh - - سياست -

ایرنا:

رئیسجمهوری، روز گذشــته در آیین گرامیداشت روز ارتــش جمهوری اســلامی ایران گفــت: «صلاح و صداق نیروهای مسلح ما اجرای توصیه و وصیت امام راحل و تأکیدات مقام معظم رهبری است که نیروهای مســلح ما باید از بازیهای سیاســی بهدور باشند و هر مقدار فاصله نیروهای مسلح که طبق تأکید امام راحل از سیاستبازی دورتر باشد، آن نیروی مسلح قدرتمندتر و ملت در کنار آن نیروی مسلح خواهد بود».

حجتالاسلام حسن روحانی افزود: «ارتش در طول ۳۰ سال بعد از دفاع مقدس و همچنین سایر نیروهای مســلح به این وصیــت امام)ره( و تأکیــد مقام معظم رهبری عمل کردهاند و این برای ما مهم اســت. گرچه نیروهای مسلح و از جمله ارتش طبق اصل ۱۴۷ قانون در زمان صلح باید به دولت در زمینه امدادی، آموزش، تولیدی و جهاد ســازندگی کمــک کنند، ولی این کمک نباید به قدرت دفاعی آنها لطمه وارد کند».

او افــزود: «همواره نیروهای مســلح در کنار دولت بودهاند، ولی ورود نیروهای مســلح در وسوســههای اقتصــادی میتواند آنهــا را از هدفهای بلند دور کند. وسوســههای اقتصادی میتواند افــکار فرماندهان و نیروهای مسلح را از وظیفه اصلی خود دور کند».

رشد 145 درصدی بودجه دفاعی

روحانی گفت: «دولت یازدهم مفتخر اســت که از روز اول یکــی از اهداف بلنــدش تقویت قدرت دفاعی جمهوری اســلامی ایران بوده است. آمار و ارقام نشان میدهد که در دولت یازدهم بودجه بنیه دفاعی نسبت به آغاز این دولت ۱۴5 درصد رشــد داشته و این به آن معناست که در شرایط سخت اقتصادی کشور، اهتمام دولت به تقویت بیشتر نیروهای مسلح بوده است».

او افــزود: «دولــت یازدهم افتخــار دارد که بعد از فرازونشیب سالها یکی از تجهیزات مهم دفاع هوایی کشــور را در ایــن دوران بــه داخل کشــور و در اختیار نیروهای مســلح ما قرار داد. دولت یازدهم افتخار دارد که از لحاظ تجهیــزات و امکانات راهبــردی نیروهای مسلح در سهسالونیم به اندازه ۱۰ سال گذشته آن گام برداشته است».

رئیسجمهوری عنوان کرد: «امروز آمادگی نیروهای مســلح ما از هر زمان دیگری بیشــتر اســت. نیروهای مســلح ما تهدیدی برای دیگران نخواهنــد بود. اولین گام نیروهای مسلح ما تشــویق برخورد نظامی با هیچ کشــور دیگری نیســت. حرکت ما دوری از برخوردها و تنشهاســت، اما درعینحال همواره باید هوشــیاری خــود را در برابر توطئــه دیگران حفــظ کنیم و قدرت بازدارندگی خود را روزبهروز افزایش دهیم».

حســن روحانی افزود: «همســایگان مــا میتوانند مطمئن باشــند که نیروهای مســلح بهعنــوان دفاع از قدرت کل منطقه مهم و حســاس خاورمیانه هســتند. کشــورهای دیگــر میتوانند بــه نیروهای مســلح ما اطمینان داشــته باشــند که قدرت دفاعی کشور ما یک قــدرت تدافعی و بازدارنده اســت و قــدرت تهاجمی نیســت. درعینحال نشــان دادهایم که در برابر تجاوز متجــاوزان تا چــه حد ســخت و قاطعانــه از ملت و کشــورمان دفاع خواهیم کرد». ارتــش آزمون خود را در هشــت ســال دفاع مقدس پس داد. او گفت: «نام برخــی از ارتشهای دنیا یادآور دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر، نسلکشی، حمایت از تروریسم، کودتا، بیاعتنایی به نظرات ملت و قانون است».

حسن روحانی عنوان کرد: «ارتش جمهوری اسلامی ایران آزمون خود را در هشــت سال دفاع مقدس پس داد، هیچ عملیات بزرگی در هشــت سال دفاع مقدس نمییابید که از حرکت پرواز هواپیماهای نیروی هوایی ارتش جمهوری اســلامی ایران برای رساندن مهمات، تجهیزات، سلاح از مناطق دوردست جهان قرین نباشد. هیــچ عملیات بزرگی را در دفاع مقدس نمیبینید مگر آنکه قبــل از عملیات و هفتهها قبــل از عملیات پرواز اف۴ را در آن منطقه شاهد بودیم».

او افزود: «با تحلیل عکسهای این نوع هواپیما بود که طراحی نظامی و عملیاتی ما تکمیل میشد و هیچ عملیاتی در دفاع مقدس نمیبینید مگر آنکه پشتیبانی هواپیماهــای نیروی هوایــی، توپخانه نیــروی زمینی، زرهــی نیروی زمینــی و هوانیروز را در کنــار رزمندگان میدیدیم. هیچ عملیات نظامی را در هشت سال دفاع مقدس نمیبینیم مگر آنکه وحدت ارتش، سپاه، بسیج و نیروی انتظامی را در کنار یکدیگر مشاهده میکنیم.»

رئیسجمهــوری ادامــه داد : «ارتــش جمهــوری اســلامی ایران با فــداکاری و ایثار بــه وظایف خود در قانون اساسی بهخوبی عمل کرد و طبق قانون اساسی، ارتش، پاسداری از استقلال کشور، تمامیت ارضی کشور و نظام جمهوری اســلامی ایران را برعهده دارد. امروز توان نیــروی زمینی، هوایــی، دریایــی و پدافند هوایی ارتش در کنار ســپاه پاســداران قدرتمند، بسیج دلاور و نیــروی انتظامی و قدرت نظامی هوشــمند ما با دوران هشت سال دفاع مقدس قابل مقایسه نیست.»

مردم اجــازه نمیدهند زندگی آنهــا را در اقتصاد خلاصه کنید

همچنین رئیسجمهوری، روز گذشــته در نشســت صمیمی با رؤســای دانشگاههای کشــور، با بیان اینکه مــردم در پای صندوقهای آرا حضــور مییابند تا نظر خــود را در موضوعــات مختلــف اعلام کننــد، گفت: «عــدهای چنین تبلیغ میکنند که نظــر مردم باید روی موضوع اقتصادی جامعه باشد، اما مردم به شما اجازه نمیدهنــد که همه زندگی آنهــا را در اقتصاد خلاصه کنیــد و باید درباره فرهنگ و آزادی هم برنامه داشــته باشــید، اگر میخواهیــم در معرض آرای مــردم قرار بگیریم، لازم اســت همه نیازمندیهای جامعه مطرح شود .»

حســن روحانی به شــرایط بسیار حســاس جهان اشــاره کرد و افزود: «نتیجه پوپولیســم، نفی پیشبینی و آیندهنگری اســت و غیرقابل پیشبینیبودن شــرایط آینده، میتواند زندگــی و آرامش مردم جهان را بههم بریزد، چنین شرایطی در کنار ناامنی و بیثباتی حاکم در منطقه، ضرورت هوشیاری را دوچندان میکند».

او بــا بیان اینکه فنــاوری ارتباطات لازمه توســعه علمی اســت، عنوان کــرد: «نباید از تحــولات فناوری روز فاصله گرفت و بهجای «بســتن»، جوانان باید برای تعامل درست با فناوریهای فردا آماده شوند».

رئیسجمهوری با اشاره به اینکه در عرصه فناوری و علم نمیتوان با حکم قضائی و با دستور، محدودیت ایجاد کرد، گفت: «امروز در عرصه علمی مســیری آغاز شده که هیچکس نمیتواند جلوی آن را بگیرد؛ لذا باید خودمان را برای شرایط دنیای امروز و فردا آماده کنیم. البته قبول دارم باید از ابزار، درســت اســتفاده کرد؛ لذا همه باید تلاش کنیم تا جوانان در مســیری قرار بگیرند که از فناوریهای مختلف به طور صحیح استفاده کنند؛ اما جمعآوری و کنارگذاشتن این نوع فناوری، امکانپذیر نیســت». او افزود: «در دنیای امروز، نمیشود بهراحتی و با یک حکم به طور مثال اســتفاده از اتوبان و هواپیما را بهخاطر وقوع یک تصادف یا سانحه تعطیل کرد».

دانشگاه باید «دانشجومحور» باشد

روحانــی با اشــاره به اینکــه تحــرکات اجتماعی همواره از دانشــگاهها، آغاز شــده اســت و دانشــگاه یکــی از حوزههــای مهم نشــاط اجتماعی محســوب میشــود، گفت: «شــما رؤســای دانشــگاهها، نیروی بزرگــی به نام جوانان و دانشــجویان را در اختیار دارید کــه به کمک آن میتوانید تحرک و نشــاط ایجاد کنید. اگرچه ظاهر دانشــگاه، اســتادمحور است؛ اما باطنش باید دانشــجومحور باشــد. همــه به یــک معنا خادم دانشجویان هســتیم تا آنان رشد یافته و به صحنههای اجتماع و مدیریت وارد شوند.»

رئیسجمهوری بیکاری را بزرگترین ناامنی فکری بــرای دانشــجویان دانســت و افــزود: «در یک مقطع زمانــی، مــدرک تحصیلی به معنای جواز اشــتغال به کار هــم بود؛ اما امــروز دیگر اینگونه نیســت و صرفا یک مدرک محســوب میشود و در بهوجودآمدن چنین شرایطی بیتردید معایب و اشکالاتی دخیل بوده است. چطور میشــود دانشــجوی یک دانشــگاه درحالیکه هنوز مــدرک خود را نگرفته، جذب بازار کار میشــود؛ اما فارغالتحصیل دانشــگاه علیرغم مکاتبات فراوان بــاز هم بیکار میماند؟ اینگونه موارد باید ریشــهیابی و اصلاح شود .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.